#dviskaidro Covid-19 Jaunumi Ziņas
Covid-19 skola

Pirmdien, 11.oktobrī, stājas spēkā jauni Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 662), kas nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, tai skaitā, izglītības un mācību procesa nosacījumi, paredzot izglītojamo Covid-19 testēšanas procesu.

Datu valsts inspekcija ir sagatavojusi skaidrojumu izglītojamo vecākiem par personas datu apstrādi, kas tiek veikta, lai nodrošinātu klātienes mācību procesu Covid-19 laikā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpēs.


Kopš jaunā 2021./2022. mācību gada sākuma, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības ieguvi klātienē, Ministru kabinets lēma, ka klātienē izglītību var iegūt izglītojamie, kuri var uzrādīt derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (turpmāk – Sertifikāts) vai arī ir testēti uz iespējamo inficēšanos ar Covid-19 vīrusu.

Datu valsts inspekcija skaidro, ka vecākiem kuri nolēmuši obligāto izglītības ieguvi bērnam īstenot klātienē ir jāievēro Noteikumos Nr.662 izvirzītās prasības, ievērojot konkrētās izglītības iestādes noteikto kārtību.

Sertifikāts

Vecākam, pēc izglītības iestādes pieprasījuma ir pienākums iesniegt patiesu informāciju par to, ka izglītojamam ir Sertifikāts. Noteikumos Nr.662 paredzēts, ka izglītojamam, pēc izglītības iestādes norīkotās atbildīgās personas lūguma, ir jāuzrāda Sertifikāts vai testēšanas sertifikāts un personas apliecinošs dokuments. Savukārt,  ja izglītojamajam līdz 15 gadu vecumam nav personas apliecinošs dokuments, tas var uzrādīt skolēna apliecību.

Atgādinām, ka izglītības iestāde var noteikt kārtību, ka klases audzinātājs (vai cita atbildīgā persona) var pārbaudīt Sertifikātu katru dienu vai arī periodiski, veidojot izglītojamo sarakstu, lai varētu pārliecināties par personai izsniegtā Sertifikāta derīgumu arī nākotnē. Sarakstā norāda izglītojamā vārdu, uzvārdu un to, ka izglītojamam ir Sertifikāts.

Testēšana

Ja izglītojamajam nav Sertifikāts, lai nodrošinātu savlaicīgu informācijas apmaiņu par Covid-19 testa rezultātiem un efektīvi organizētu testēšanas procesu, izglītības iestādei ir tiesības nodot Laboratorijai no Valsts izglītības informācijas sistēmas informāciju par izglītojamo un tā likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem) atbilstoši Noteikumos Nr.662 noteiktajam datu apjomam.

Datu valsts inspekcija vērš uzmanību, ka šādai datu nodošanai izglītības iestādei nav jāiegūst atsevišķa vecāku piekrišana, jo personas datu apstrādes tiesības izglītības iestādei noteiktas normatīvajā aktā.

Vecākiem būtu jāpārliecinās, vai Valsts izglītības informācijas sistēmā atrodas aktuāla un precīza informācija par pieejamajiem saziņas kanāliem. Nepieciešamības gadījumā vecāki var lūgt labot novecojušus vai neprecīzus datus.

Atgādinām, ka izglītības iestādei, organizējot testēšanas procesu, ir tiesības veikt personas datu apstrādi, lai organizētu testēšanas procesu izglītības iestādē, kā arī nodrošināt iegūtās informācijas apmaiņu ar Laboratoriju. Arī Laboratorijām Noteikumos Nr. 662 ir noteikts pienākums veikt testējamā izglītojamā personas datu apstrādi, lai nodrošinātu informācijas par testēšanas rezultātiem apmaiņu ar izglītības iestādi, pilngadīgu izglītojamo vai nepilngadīgā izglītojamā vecākiem.

Vecākiem ir tiesības par sava bērna neatbilstošu personas datu apstrādi vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā par tiesību aizskārumu, piemēram, ja:

  1. Vecākam ir no pārziņa (izglītības iestādes/Laboratorijas) saņemta informācija (pierādījumi), ka viņa bērna testēšanas rezultāts ir nosūtīts/izpausts neatbilstošam saņēmējam;
  2. Vecāka/viņa bērna dati nonākuši trešo personu rīcībā neatbilstošas informācijas sistēmas aizsardzības dēļ;
  3. Testēšanas un to personu, kam ir Sertifikāti, sarakstu neatbilstoša aizsardzība, kā rezultātā tie nonākuši trešo personu rīcībā;
  4. Izglītības iestāde patvaļīgi norādījusi savu vai tās pārstāvja elektroniskā pasta adresi saziņai ar Laboratoriju par testēšanas rezultātiem attiecībā uz konkrētu izglītojamo;
  5. Izglītības iestāde pieprasa lielāka apjoma informāciju kā nepieciešams mērķa sasniegšanai, piemēram, tādas informācijas izprasīšana no vecākiem testēšanas kontekstā, kas nav un nevar būt  nepieciešama Noteikumu Nr.662 prasību izpildei.

Datu valsts inspekcija vērš uzmanību, ka detalizēts skaidrojums par personas datu apstrādi izglītības iestādē, lai nodrošinātu klātienes mācību procesu Covid-19 laikā pieejams pievienotajā failā, kurā iekļauts skaidrojums vecākiem, izglītības iestādēm un Laboratorijām, kas veic izglītojamo testēšanu: 

Vēršam uzmanību, ka mainoties faktiskajiem apstākļiem, Datu valsts inspekcijas sagatavotais skaidrojums var tikt mainīts.

 

Attēla avots: freepik.com