Jaunumi Ziņas
Covid-19 skola

Šodien, 20.augustā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.565 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” (turpmāk – Noteikumi Nr. 360). Grozījumi paredz, ka jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus, kā arī to, ka klātienē apmeklēt mācības varēs tikai tie skolēni, kuriem būs negatīvs Covid-19 tests, vai arī kuri varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.


Datu valsts inspekcija ir sagatavojusi skaidrojumu, lai jaunajā 2021./2022. mācību gadā informētu izglītības iestādes par personas datu aizsardzības prasību ievērošanu, apkopojot Noteikumos Nr. 360 noteikto pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju par to audzēkņiem.

Atbilstoši Noteikumu Nr.360 anotācijā norādītajam, kā arī atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk-Regula) 35.panta 1.punktam un 3.punkta b) apakšpunktam, izglītības iestādēm ir pienākums veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (turpmāk - Novērtējums) attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas īstenojama, lai izpildītu Noteikumos Nr. 360 noteiktos pienākumus.

Kas ir Novērtējums?

Novērtējums ir process, kas palīdz identificēt riskus fizisku personu tiesībām un brīvībām, kas izriet no plānotās personas datu apstrādes, un noteikt darbības, kas ir jāveic, lai konstatētos riskus novērstu. Šajā Novērtējumā būtu pievēršama īpaša uzmanība, piemēram, saziņas kanāliem, kurus izglītības iestādes pilnvarotie pārstāvji izmantos, lai sazinātos ar audzēkņu vecākiem, tāpat arī citiem drošības pasākumiem, kurus iestādes ieviesīs, lai aizsargātu to rīcībā nonākušos personas datus.

Datu valsts inspekcija skaidro, ka Noteikumos Nr. 360 aprakstītais Novērtējums ir uzticēts katrai atsevišķai izglītības iestādei, ievērojot tās rīcībā esošos rīkus un plānotos personas datu apstrādes organizācijas paņēmienus.

Vienlaikus Datu valsts inspekcija atgādina, ka, ja kāda izglītības iestāde jau ir veikusi un publicējusi Novērtējumu, tad citas izglītības iestādes, ja to veiktās personas datu apstrādes darbības ir līdzīgas, var izmantot jau veikto Novērtējumu aspektus, kas ir attiecināmi uz tām, jo visām izglītības iestādēm Noteikumos Nr. 360 ir noteikts vienāds mērķis (nolūks) izglītojamo personas datu apstrādei un datu apjoms, arī iestāžu izvēlētie tehniskās drošības un personas datu apstrādes organizācijas pasākumi var neatšķirties.

Datu valsts inspekcija atgādina, ka izglītības iestādes, lai nodrošinātu korekta Novērtējuma veikšanu, var konsultēties pie sava, ja tāds ir norīkots, vai pašvaldības datu aizsardzības speciālista.

Noteikumu Nr. 360 40.5 punktā noteikts, ka katra izglītības iestāde izstrādā iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro izglītojamajiem, to vecākiem un izglītības iestādes nodarbinātajiem, tai skaitā iekļaujot izglītojamo un nodarbināto testēšanu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi – iepazīstina ar tiem izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus, nodarbinātos un pakalpojumu sniedzējus. Šajos noteikumos būtu atspoguļojami Novērtējumā konstatēto risku novēršanai nepieciešamie pasākumi.

Audzēkņu testēšana

Izglītības iestādei ir pienākums organizēt testēšanu ievērojot Noteikumu Nr.  360 40.9 punktā noteikto kārtību. Atbilstoši Noteikumos Nr. 360 noteiktajai kārtībai Izglītības iestādei ir jāorganizē testēšana audzēkņiem, kuri plāno klātienē apmeklēt nodarbības un nevar uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu.

Lai izpildītu šo pienākumu Skola var

  • noteikt kā Noteikumu Nr. 360 40.5 1. apakšpunktā minētās atbildīgās personas klašu audzinātājus, uzdodot tiem sazināties ar katra skolēna likumisko pārstāvi (piemēram, vecāku), lai noskaidrotu, kuriem no audzēkņiem ir sadarbspējīgs sertifikāts, bet kuriem būs nepieciešama testēšana atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra norādījumiem.
  • Iegūto informāciju par audzēkņiem, kuriem būs nepieciešams veikt testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam, klases audzinātājs nodod izglītības iestādes atbildīgajam medicīnas personālam (piemēram, medmāsai), tādējādi nodrošinot, ka vienai atbildīgai personai ir pieejama informācija par skolēniem, kuriem nepieciešams veikt testēšanu.

Konkrētajā gadījumā medicīnas personāls (piemēram, medmāsa) būs arī atbildīgā persona par komunikāciju un sadarbību ar laboratoriju, kura veiks skolēnu testēšanu, tādējādi nodrošinot, ka informāciju par Covid-19 pozitīviem testa rezultātiem saņem tikai viens izglītības iestādes atbildīgais, kurš arī rīkosies atbilstoši savai kompetencei.

 

Attiecībā uz testēšanas procesa organizāciju, apstrādājamo datu apjoms nedrīkst pārsniegt Noteikumu Nr. 360 40.9 punktā noteikto apjomu - izglītības iestādei tiesības nodot laboratorijām izglītojamo datus: vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir), pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai.

Izglītības iestāde nodrošina, ka netiek apstrādāti to skolēnu veselības dati, kuru vecāki ir izlēmuši nodrošināt mājmācības, atbilstoši izglītības iestādes noteiktajai izglītības programmas īstenošanas kārtībai.

Audzēkņu sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārbaude

Izglītojamajam atbildīgajai personai ir jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Līdz ar to izglītības iestādei nav jākopē (iestādei nav jāiegūst ne papīra ne elektroniskas kopijas) vai jāpārraksta sadarbspējīgajā vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātā vai apliecinājumā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu iekļautā informācija.

Sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu klases audzinātājs (vai cita atbildīgā persona) var pārbaudīt katru dienu.

Tiesiskais pamats

Valstī noteiktās epidemioloģiskās situācijas rezultātā izdotie normatīvie akti dod izglītības iestādēm skaidru tiesisko pamatu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta h) un i) apakšpunkti) datu apstrādei, tomēr papildus tiesiskajam pamatam ir jāievēro arī citi Regulas noteikumi. Konkrētajā gadījumā vērsām uzmanību uz Regulas 5.pantā noteiktajiem datu apstrādes principiem, kuros tiek īpaši uzsvērts, ka datu apstrādei jābūt minimizētai, godprātīgai, likumīgai, precīzai un drošai attiecībā pret personām, kuru datus apstrādā.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pamatnostādnes par novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) pieejamas šeit.

Attēla avots: freepik.com