#dviskaidro Jaunumi Ziņas
staaavvietas

Datu valsts inspekcijā nereti vēršas iedzīvotāji, ar kuriem pa tālruni vai elektroniski ir sazinājušies parādu piedzinēji. Iemesli piedziņai ir dažādi, tomēr visbiežāk -  par neapmaksātiem autostāvvietas pakalpojumiem. Un te nu var rasties jautājums, kā parāda piedzinēju rīcībā ir nonākuši mani personas dati un vai tas ir tiesiski?

Pirmām kārtām jāatzīmē, ka vadītājs, novietojot savu automašīnu maksas autostāvvietā, noslēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par stāvvietas lietošanu. Gadījumā, ja transportlīdzekļa vadītājs par stāvvietu nesamaksā vai arī pārkāpj citus stāvvietas lietošanas noteikumus, tad pakalpojuma sniedzējam ir tiesības saņemt samaksu par līguma noteikumu pārkāpšanu un iegūt vadītāja personas datus.

Ir iespējama tādu videonovērošanas kameru, kas fiksē auto numura zīmi, izmantošana. Tādā gadījumā var tikt veikta transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura apstrāde, reģistrējot autostāvvietas izmantošanas faktu pakalpojuma sniedzēja sistēmā. Automašīnas attēls un tās reģistrācijas numurs bez papildu informācijas par fizisku personu NAV uzskatāms par personas datiem.

Personas datu iegūšana

Ja vadītājs nav izpildījis līgumsaistības, respektīvi nav samaksājis par autostāvvietas izmantošanu, var tikt veikta auto īpašnieka personas datu apstrāde Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (CSDD). Izmantojot automašīnas valsts reģistrācijas numuru, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības iegūt transportlīdzekļa īpašnieka personas datus - vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīves vietas adresi. Šos datus var izmantot tikai parāda piedziņai.

Kas var iegūt transportlīdzekļa īpašnieka personas datus?

Lai piedzītu parādu, pakalpojuma sniedzējs var noslēgt līgumu ar zvērinātu advokātu par juridiskās palīdzības sniegšanu. Savukārt advokāts, pamatojoties uz noslēgto līgumu, var iegūt personas datus no CSDD.

Parādu piedziņas nolūkos veikto personas datu apstrādi CSDD reģistrā par atbilstošu ir atzinusi Latvijas Republikas Augstākā tiesa[1]

Personas datu nodošana parādu piedzinējam

Pamatojoties uz nacionālo normatīvo regulējumu, autostāvvietas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vērsties pie parādu piedzinēja, lai atgūtu parādu, savukārt piedzinējs ir tiesīgs apstrādāt transporta līdzekļa vadītāja personas datus[2].

Lai nodrošinātu parāda atgūšanu, autostāvvietas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodot parādu piedzinējam:

  • parādnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
  • ziņas par līguma izpildi;
  • personas datus, kuri iegūti nepastarpināti no parādnieka.

Parāda piedzinējam ir tiesības sazināties ar parādnieku pa tālruni, e-pastu vai arī rakstīt uz deklarēto dzīvesvietas adresi, ja persona citādāk nav sasniedzama. Tāpat parādu piedzinējs ir tiesīgs izmantot kontaktinformāciju, kas tam ir zināma no iepriekšējām sadarbības reizēm, piemēram, ja parādnieks ir regulārs klients.

!!! Parādu piedzinējam savā darbībā jāievēro Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktās prasības.


Informatīvās atsauces:

[1]Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 8.aprīla sprieduma lietā Nr.A420617410 SKA-15/2016 9. un 10. punkts

[2] Parādu ārpustiesas atgūšanas likums