Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija – astoņpadsmitā plenārsesija: VDAR novērtējums; Vadlīnijas par VDAR 46. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 46. panta 3. punkta b) apakšpunktu attiecībā uz personas datu nosūtīšanu starp EEZ un ārpus EEZ esošām publiskām iestādēm un struktūrām; Ziņojums par apvienošanās ietekmi uz privātumu

Briselē, 20. februārī – 18. un 19. februārī norisinājās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (turpmāk – EDAK) astoņpadsmitā plenārsesija, kurā tikās EEZ uzraudzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Plenārsesijas laikā tika apspriest plašs tematu loks.

EDAK un atsevišķas EEZ uzraudzības iestādes piedalījās VDAR novērtēšanā un pārskatīšanā, kā noteikts VDAR 97. pantā. EDAK uzskata, ka VDAR piemērošana pirmajos 20 mēnešos ir bijusi sekmīga. Lai gan nepieciešamnība pēc pietiekamiem resursiem joprojām rada bažas visām uzraudzības iestādēm un joprojām pastāv izaicinājumi, ko rada, piemēram, valstu procedūru sadrumstalotība, Kolēģija ir pārliecināta, ka uzraudzības iestāžu sadarbība radīs kopīgu datu aizsardzības kultūru un konsekventu praksi. EDAK izskata iespējamos risinājumus šo problēmu pārvarēšanai un esošo sadarbības procedūru uzlabošanai. Tā arī aicina Eiropas Komisiju pārbaudīt, vai valstu procedūras ietekmē sadarbības procedūru efektivitāti, un uzskata, ka arī likumdevējam var būt nozīme turpmākas saskaņošanas nodrošināšanā. Savā novērtējumā EDAK pievēršas arī tādiem jautājumiem kā starptautiskie nodošanas līdzekļi, ietekme uz maziem un vidējiem uzņēmējiem, Uzraudzības iestāžu resursi un jaunu tehnoloģiju izstrāde. EDAK secina, ka šobrīd pārskatīt VDAR ir pāragri.

EDAK pieņēma vadlīniju projektu, lai sniegtu detalizētāku skaidrojumu par VDAR 46. panta 2. punkta a) apakšpunkta un 46. panta 3. punkta b) apakšpunkta piemērošanu. Šie panti attiecas uz personas datu nosūtīšanu no EEZ valsts iestādēm vai struktūrām publiskām struktūrām trešajās valstīs vai starptautiskām organizācijām, ja uz šādu nosūtīšanu neattiecas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību (adekvātuma lēmums). Vadlīnijas noteic ieteikumus, kādus aizsardzības pasākumus ieviest juridiski saistošos instrumentos (46. panta 2. punkta a) apakšpunkts) vai administratīvos pasākumos (46. panta 3. punkta b) apakšpunkts), lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts un netiek apdraudēts Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktais fizisku personu aizsardzības līmenis. Vadlīnijas tiks iesniegtas publiskajai apspriešanai.

Ziņojums par apvienošanās ietekmi uz privātumu

Pēc paziņojuma par Google LLC nodomu iegādāties Fitbit, EDAK pieņēma ziņojumu, kurā uzsvēra, ka iespējama turpmāka sensitīvu personas datu par cilvēkiem Eiropā apvienošana un uzkrāšana, ko veic liels tehnoloģiju uzņēmums, kas varētu radīt augstu risku pamattiesībām uz privātumu un datu aizsardzību. EDAK saskaņā ar pārskatatbildības principu pie ierosinātās apvienošanās atgādina pusēm par to pienākumiem saskaņā ar VDAR – pārredzamā veidā veikt pilnīgu novērtējumu par datu aizsardzības prasībām un apvienošanās ietekmi uz privātumu. Kolēģija arī aicināja puses mazināt iespējamos apvienošanās riskus attiecībā uz tiesībām uz privātumu un datu aizsardzību, pirms par apvienošanos tiek paziņots Eiropas Komisijai. EDAK apsvērs, kā šī apvienošanās varētu ietekmēt personas datu aizsardzību Eiropas Ekonomikas zonā, un ir gatava turpmāk pēc pieprasījuma sniegt Komisijai ieteikumus par ierosināto apvienošanos.

Piezīme redaktoriem

Lūdzam ņemt vērā, ka visiem Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas plenārsēdē pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.