Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija – septiņpadsmitā plenārsesija: 64. pants Viedokļi par akreditācijas prasībām attiecībā uz rīcības kodeksu uzraudzības iestādēm (BE, ES, FR SA), Vadlīnijas par satīklotiem transportlīdzekļiem, Vadlīnijas par personas datu apstrādi, izmantojot videoierīces, 64. pants Viedokļi par akreditācijas prasībām sertifikācijas iestādēm (LU, UK), 64. pants Atzinums par Fujikura Automotive Europe Group Controller BCRs, vēstule par negodīgiem algoritmiem, vēstule Eiropas Padomei attiecībā uz Konvenciju par kibernoziegumiem.

 

Briselē, 30. janvārī – 28. un 29. janvārī norisinājās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (turpmāk – EDAK) 17.plenārsesija, kurā tikās EEZ datu aizsardzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs . Plenārsesijas laikā tika apspriesti vairāki temati.

EDAK pieņēma viedokļus par akreditācijas prasībām attiecībā uz Rīcības kodeksiem uzraudzības iestādēm, ko kolēģijai iesniedza Beļģijas, Spānijas un Francijas uzraudzības iestādes. Šo viedokļu mērķis ir nodrošināt kritēriju konsekvenci un pareizu piemērošanu EEZ uzraudzības iestādēs.

EDAK pieņēma vadlīniju projektu par satīklotiem transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļiem kļūstot arvien vairāk savienotiem, strauji pieaug datu apjoms, ko tie ģenerē par vadītājiem un pasažieriem. EDAK vadlīnijās galvenā uzmanība ir pievērsta personas datu apstrādei saistībā ar satīkloto transportlīdzekļu neprofesionālu izmantošanu, ko veic datu subjekti. Vadlīnijas galvenokārt attiecas uz transportlīdzekļa apstrādātajiem personas datiem un transportlīdzekļa komunicētajiem datiem savienotas ierīces ietvaros. Vadlīnijas tiks no dotas sabiedriskai apspriešanai.

Pēc sabiedriskās apspriešanas EDAK pieņēma galīgo redakciju vadlīnijām par personas datu apstrādi, izmantojot videoierīces. Vadlīniju mērķis ir precizēt, kā Vispārīgā datu aizsardzības regula attiecas uz personas datu apstrādi, izmantojot videoierīces, un šajā saistībā nodrošināt konsekventu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu. Pamatnostādnes attiecas gan uz tradicionālajām video ierīcēm, gan viedajām videoierīcēm. Pamatnostādnēs cita starpā ir aplūkots apstrādes likumīgums, tostarp īpašu kategoriju datu apstrāde, mājsaimniecības atbrīvojuma piemērojamība un iegūto materiālu nodošana trešajām personām. Pēc sabiedriskās apspriešanas tika izdarīti vairāki grozījumi.

EDAK pieņēma viedokļus par akreditācijas prasību projektu sertifikācijas iestādēm, ko kolēģijai iesniedza Apvienotās Karalistes un Luksemburgas uzraudzības iestādes. Šie ir pirmie kolēģijas pieņemtie viedokļi par akreditācijas prasībām sertifikācijas iestādēm. To mērķis ir izveidot konsekventu un saskaņotu pieeju attiecībā uz prasībām, ko uzraudzības iestādes un valstu akreditācijas iestādes piemēros, akreditējot sertifikācijas iestādes.

EDAK pieņēma atzinumu par lēmuma projektu attiecībā uz Fujikura Automotive Europe grupas kontroliera saistošiem uzņēmuma noteikumiem (BCR), ko kolēģijai iesniedza Spānijas uzraudzības iestāde.

Vēstule par negodīgiem algoritmiem

EDAK apstiprināja vēstuli, atbildot uz EP deputātes Sophie in’t Veld lūgumu par negodīgu algoritmu izmantošanu. Vēstulē ir sniegta analīze par problēmām, ko rada algoritmu izmantošana, sniegts pārskats par attiecīgajiem VDAR noteikumiem un spēkā esošajām vadlīnijām, kurās risināti šie jautājumi, un aprakstīts darbs, ko uzraudzības iestādes jau ir veikušas.

Vēstule Eiropas Padomei attiecībā uz Konvenciju par kibernoziegumiem

Ņemot vērā kolēģijas ieguldījumu konsultāciju procesā attiecībā uz sarunām par otro papildprotokolu Eiropas Padomes Konvencijai par kibernoziegumiem (Budapeštas konvencija), vairāki EDAK locekļi aktīvi piedalījās Eiropas Padomes Kibernoziedzības komitejas (T-CY) Octopus konferencē. Pēc konferences kolēģija pieņēma vēstuli, kurā uzsvēra, ka nākamajā Konvencijas papildprotokolā ir jāintegrē būtiski datu aizsardzības pasākumi un jānodrošina atbilstība Konvencijai Nr. 108, kā arī ES līgumiem un Pamattiesību hartai.

 

Piezīme redaktoriem

Lūdzam ņemt vērā, ka visiem Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas plenārsēdē pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.