Apvienotā Karaliste un Eiropas Savienības Karogs

2021.gada 28.jūnijā, Eiropas Komisija, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] 45.pantu un Policijas direktīvas[2] 36.pantu pieņēma lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību personas datu nosūtīšanai uz Apvienoto Karalisti.

Tas nozīmē, ka personas datus uz Apvienoto Karalisti var nosūtīt līdzīgi kā uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsti un nav jāievieš papildus pasākumi apstrādes drošības līmeņa nodrošināšanai, lai personas datus apstrādi uzskatītu par atbilstošu normatīvajam ietvaram.

Eiropas Komisijas pieņemtie lēmumi par atbilstošu personas datu aizsardzību nosūtīšanai uz Apvienoto Karalisti pieejami https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/brexit_en

 

 

 

 

 

 

 


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI

Attēla avots: freepik.com