Šodien, 4.jūnijā, stājas spēkā grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā, precizējot amatpersonu atbildību par pārkāpumiem datu aizsardzībā.

Grozījumi nosaka amatpersonas[1], atbildību par nelikumīgām darbībām ar fiziskas personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, par kurām ir paredzēta atbildība Vispārīgās datu aizsardzības regulas 83. panta 4., 5. un 6. punktā, piemērojot amatpersonai naudas sodu līdz 1000 euro[2].

Vienlaikus norādām, ka likuma grozījumi nav attiecināmi uz tādu personas datu apstrādi, ko amatpersona veic nesaistīti ar amata pienākumu veikšanu, privātām vajadzībām – uz šādu datu apstrādi attiecas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktā atbildība par nelikumīgām darbībām ar fiziskas personas datiem.

Atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam, Datu valsts inspekcija par publisko tiesību juridisko personu, to iestāžu un amatpersonu, kā arī citu valsts institūciju pieļautajiem datu regulas prasību pārkāpumiem un to novēršanu publicē informāciju www.dvi.gov.lv .[3]

 


[1] Tiešās pārvaldes iestāžu, pašvaldību un atvasinātu publisko personu amatpersona, tostarp darbinieki.

[2] Fizisko personu datu apstrādes likuma 38.pants.

[3] Saraksts par publisko tiesību subjektu pieļautajiem VDAR prasību pārkāpumiem un to novēršanu https://www.dvi.gov.lv/lv/saraksts-par-publisko-tiesibu-subjektu-pielautajiem-vdar-prasibu-parkapumiem-un-noversanu