Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā

Saskaņā ar Datu valsts inspekcijas (turpmāk tekstā – Inspekcija) 2021.gada 15.jūnija lēmumu Nr.3-2.2/10-DVI1 datu aizsardzības speciālista eksāmens notiks š.g. 2.jūlijā (turpmāk tekstā – eksāmens) SIA “Biznesa augstskola Turība” telpās Rīgā, Graudu ielā 682, plkst. 10.00.

Reģistrācija eksāmenam tā norises vietā sāksies tā norises dienā plkst.09.30.

Līdzi jāņem:

  • mutes un deguna aizsegs (jālieto eksāmena norises vietā iekštelpās un klašu telpās)
  • sava pildspalva
  • personu apliecinošs dokuments – personas apliecība vai pase (uzrādot personu apliecinošo dokumentu pie reģistrācijas eksāmenam, var tikt lūgts uz mirkli noņemt mutes un deguna aizsegu, lai pārliecinātos par pretendenta identitāti)

Katrā eksāmena telpā būs pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis un dzeramais ūdens.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"3 29.1 apakšpunktu vienā eksāmena telpā neatradīsies vairāk par pieciem pretendentiem.

Informējam, ka 29.jūnijā plkst.11.00 tiks organizēta attālināta pirmseksāmena konsultācija pretendentiem, kurā tiks sniegta vispārīga informācija par eksāmena norisi un saturu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus Inspekcijas darbiniekiem.

Inspekcija individuāli (e-pastā) informēs pretendentus par pieslēdzoties konsultācijai izmantojamajiem risinājumiem. Dalība konsultācijā nav obligāta.

Papildus aicinām arī iepazīties ar:

  • Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi”4 19.-23.punktā noteiktajiem eksāmena norises noteikumiem, par kuriem tiks atgādināts arī pirms eksāmena sākuma, kā arī pirmseksāmena konsultācijā.
  • Rakstveida informāciju par to, ko ņemt vērā gatavojoties eksāmenam – fails pieejams šīs publikācijas beigās.

!!! Uz eksāmenu lūdzam ierasties savlaicīgi un izvairīties no drūzmēšanās, ievērot divu metru distanci iekštelpās, dezinficēt rokas un nenoņemt mutes un deguna aizsegu.

Publikācijas pielikums: 


1 Pieejams tiešsaistē: https://www.vestnesis.lv/op/2021/115.20

2 Pie eksāmena norises vietas ir pieejama arī maksas autostāvvieta. Informācija par citām piekļuves iespējām pieejama: https://www.turiba.lv/lv/kontakti/ka-noklut.

3 Pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

4 Pieejams tiešsaistē: https://likumi.lv/ta/id/317827-datu-aizsardzibas-specialista-kvalifikacijas-noteikumi