Ziņas

Otrdien, 6.oktobrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Tieslietu ministrijas un Datu valsts inspekcijas kopīgi izstrādātie noteikumi “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi”. Noteikumi sagatavoti ar mērķi noteikt regulējumu datu aizsardzības speciālista kvalifikācijai.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā datu aizsardzības speciālista pretendents piesakās eksāmenam, eksāmena saturu, norises un vērtēšanas kārtību, kā arī prasības profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai.

Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu datu aizsardzības speciālista kvalifikācija vairs nav obligāta prasība un eksāmena kārtošana ir brīvprātīga.

Jaunie noteikumi paredz vienkāršākas prasības pretendentiem – nav noteiktas obligātas izglītības prasības (iepriekš – augstāko izglītību tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā), kā arī nav noteikta obligāta prasība iziet speciālas apmācības pirms eksāmena kārtošanas. Šobrīd persona, kura vēlas kārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu, iesniedz Datu valsts inspekcijai iesniegumu un veic samaksu par eksāmena kārtošanu atbilstoši Datu valsts inspekcijas cenrādim.

Tāpat noteikumi paredz nosacījumus profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai datu aizsardzības speciālistiem, kuri jau ir iekļauti Datu valsts inspekcijas uzturētajā “Datu aizsardzības speciālistu sarakstā”.

Datu aizsardzības speciālistam, kas ir iekļauts Fizisko personu datu apstrādes likuma 18.pantā noteiktajā datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ir jāuztur sava profesionāla kvalifikācija. Lai uzturētu profesionālo kvalifikāciju, datu aizsardzības speciālists trīs gadu periodā piedalās mācībās personas datu aizsardzības jomā vai citā jomā, kas saistīta ar datu aizsardzības speciālista pienākumu izpildi. Datu aizsardzības speciālistiem, kuri šobrīd ir iekļauti sarakstā, trīs gadu periodu skaita no noteikumu spēkā stāšanās dienas – 2020.gada 9.oktobra.

Pēc noteikumu spēkā stāšanās tiks rīkots datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens. Informācija par eksāmena norises datumu tiks publicēta Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē www.dvi.gov.lv un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.