Jaunumi Ziņas
Datu bāze

Piektdien, 8.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 396 "Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību" (turpmāk – Noteikumi Nr. 396), kuru mērķis ir paredzēt kārtību, kādā kopīgo klientu izpētes rīku pakalpojumu sniedzēji tiek licencēti un to darbība uzraudzīta no Datu valsts inspekcijas puses, ņemot vērā, ka licence ir obligāts nosacījums kopīgo klienta izpētes rīku darbībai.

Noteikumi Nr. 396, kuri izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 17.²panta septīto daļu un 17.³panta sesto daļu, nosaka:

 1. atvērtajā kopīgajā klienta izpētes rīkā apstrādājamās informācijas, tai skaitā personas datu, aktualizēšanas prasības un informācijas glabāšanas termiņus;
 2. prasības kopīgā slēgtā un atvērtā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēja licences (turpmāk – licence) saņemšanai, tai skaitā prasības kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai;
 3. licences izsniegšanas, tās darbības apturēšanas, licences pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtību un gadījumus;
 4. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu un ikgadējā valsts nodeva par kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzību, kā arī minēto valsts nodevu apmēru;
 5. informāciju, kas publicējama Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē par licencēto kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēju, kā arī šīs informācijas aktualizācijas kārtību un termiņus.

Kopīgā klientu izpētes rīka priekšrocības.

 1. Tiek samazināti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riski.
 2. Būtiski atvieglots, vienkāršots un paātrināts klienta izpētes process.
 3. Ērtāka un efektīvāka klienta izpētes informācijas apmaiņa, vienlaikus mazinot administratīvo slogu. Samazinātas arī administratīvās izmaksas.
 4. Ierobežota iespēja pretlikumīgi izmantot pakalpojuma sniedzēja rīcībā esoša liela apjoma informāciju attiecībā uz personas datiem.
 5. Ieņēmumi no valsts nodevām par licences izsniegšanu un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēju darbības uzraudzību veidos papildus budžeta ieņēmumus.
 6. Inovāciju plašāka izmantošana un resursu kopīgošana.
 7. Kopīgajā atvērtajā klienta izpētes rīkā datus, kas iegūti informācijas apmaiņas ietvaros vai no klienta anketas, aktualizē 24 stundu laikā. Apstrādājamā informācija par klientu tiek glabāta piecus gadus kopš dienas, kad tā pēdējo reizi pieprasīta. 
 8. Persona, kuras dati glabājas kopīgajā atvērtajā klienta izpētes rīkā, var jebkurā brīdī lūgt labot vai dzēst publiski pieejamos datus vai piekrist turpmākai datu glabāšanai kopīgajā klienta izpētes rīkā uz laiku līdz pieciem gadiem pēc tam, kad beidzies Noteikumu Nr. 396 5.punktā minētais informācijas glabāšanas termiņš.
 9. Pēc Noteikumu Nr. 396 5.punktā minētā informācijas glabāšanas termiņa beigām kopīgā atvērtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzējs iznīcina tā rīcībā esošo informāciju par personu, ja persona nav piekritusi turpmākai datu glabāšanai kopīgajā klienta izpētes rīkā.
 10. Datu valsts inspekcija veic kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību.

Kopīgo klienta izpētes rīku pakalpojumu sniedzēju darbību uzraudzība.

Prasības attiecībā uz informācijas un personas datu sistēmu drošību un organizatorisko būtu izpildāmas, nodrošinot informācijas sistēmu un personas datu apstrādes drošību un organizatorisko pārvaldību atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību un Latvijas nacionālajam standartam LVS: ISO/IEC 27001:2014 L "Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības" vai tam līdzvērtīgām prasībām, un to apliecina ārējā audita ziņojums, kurā izvērtēta un konstatēta kapitālsabiedrības atbilstība šo noteikumu prasībām.

Uzraudzību veiks Datu valsts inspekcija, ievērojot to, ka licencēšana ir efektīvākais risinājums, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanai tirgū ienāktu kapitālsabiedrības, kas atbilst noteiktām prasībām un tiek atbilstoši uzraudzītas. Ņemot vērā, ka klienta izpētes rīkā tiks apstrādāti personu dati, t.sk. ierobežotas pieejamības informācija, ir izvirzīts mērķis pēc iespējas mazināt informācijas ļaunprātīgas izmantošanas riskus, vienlaikus nodrošinot, ka dati tiek apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Datu valsts inspekcijas uzraudzības funkciju un datu aizsardzības prasību ievērošanas nodrošināšanai ir būtiski, ka kopīgā klienta izpētes pakalpojuma sniedzējam ir fiziska klātbūtne Latvijā. Tas vienlaikus nodrošina, ka Datu valsts inspekcija var efektīvi veikt uzraudzību, īstenot pārbaudes pakalpojuma sniegšanas vietā un uzraudzīt tehniskās infrastruktūras, kas tiek izmantota pakalpojuma sniegšanai, darbību un drošību. Tiek ņemtas vērā sabiedrības intereses un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kas varētu tikt apdraudētas, ja Datu valsts inspekcijas iespējas uzraudzīt pakalpojuma sniedzēja darbību būtu ierobežotas.

Noteikumi Nr. 396 paredz tiesības un pienākumu Datu valsts inspekcijai neizsniegt, anulēt vai apturēt licenci tostarp gadījumos, kad pakalpojuma sniedzējs neievēro normatīvajā regulējumā noteiktās prasības.

Valsts nodevu apmērs un maksāšanas kārtība.

Valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu kopīgā atvērtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai ir 10 000 euro, savukārt apmērs par licences pārreģistrēšanu kopīgā atvērtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai ir 5 000 euro.

Par licences izsniegšanu kopīgā slēgtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai valsts nodevas apmērs ir 5 000 euro. Valsts nodevas apmērs par licences pārreģistrēšanu kopīgā slēgtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšanai ir 2 500 euro.

Ikgadējās valsts nodevas apmērs par kopīgā atvērtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzību ir 10 000 euro. Ikgadējās valsts nodevas apmērs par kopīgā slēgtā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzību ir 5 000 euro.

Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.