Ziņas

Ņemot vērā pēdējā laikā sabiedrības izradīto interesi par datu publiskošanu Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra reģistrā un publiskajā telpā (sociālās tīklošanas vietnes) izskanējušo informāciju un saņemtajiem jautājumiem par iespējams nelikumīgu datu apstrādi, kuru veic Uzņēmuma reģistrs, kas ir bezmaksas pieejami https://info.ur.gov.lv , Datu valsts inspekcija ir sagatavojusi viedokli par veikto datu publiskošanu minētajā reģistrā.

Likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (turpmāk-Likums) noteikts, ka Uzņēmumu reģistra darbības mērķis ir veikt Likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.

Inspekcija skaidro, ka atbilstoši Likuma 4.11 panta pirmās daļas 1.punktam publiski pieejamai ir jābūt jaunākajai informācijai par reģistru ierakstiem (šī informācija ir uzskatāma par reģistrācijas lietas publisko daļu arī atbilstoši Likuma 4.15 panta pirmās daļas 1.punktam), savukārt likuma 4.10 pantā noteikts, ka Uzņēmumu reģistrs ziņas un dokumentus, kas iekļauti reģistrācijas lietas publiskajā daļā (4.15 panta pirmā daļa), tiešsaistes datu pārraides režīmā (tostarp lielapjoma lejupielādei) sniedz bez maksas.

Uzņēmumu reģistra darbības mērķis ir veikt Likumā noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.

Inspekcija vērtējot pieejamo informāciju secina, ka Likumā paredzētā informācija ir publiska, jo likumdevējs ir vēlējies nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem resursu kurā ir iespējams iegūt uzticamu informāciju par darījumu partnera spēju pieņemt lēmumus. Vienlaikus, Inspekcija informē, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.panta trešajā daļā noteikts, ka Likuma subjekts, izmantojot ziņas vai dokumentus no Uzņēmumu reģistra, noskaidro klienta patieso labuma guvēju, savukārt, saskaņā ar minētā likuma Pārejas noteikumu 44.punktu minētās likuma normas grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” attiecībā uz bezmaksas informācijas izsniegšanas nodrošināšanu ikvienai personai no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem. Ņemot vērā iepriekš minēto Inspekcija norāda, šīs sistēmas caurspīdīgums kalpo iespējamu krāpniecisku darbību mazināšanai.

Inspekcija arī ņem vērā, ka, lai arī Uzņēmumu reģistrā apkopojamā informācija ir attiecināma arī uz fiziskām personām, tomēr šajā reģistrā ietvertās informācijas apstrādes mērķis ir ziņu sniegšana par juridisku personu. Tā pat inspekcija norāda, ka amatpersonas tiesības uz privāto dzīvi bauda mazāku aizsardzību nekā tās personas tiesības uz privāto dzīvi, kuras nav amatpersonas (redakcionālas  izmaiņas 27.01.2020.). Pašreizējais fizisko personu datu aizsardzības ietvars neattiecas uz juridisku personu datu aizsardzību.

Likuma 21.pantā ir paredzēts, gadījumā, ja Uzņēmumu reģistrs konstatē, ka ir notikusi neatbilstoša fiziskas personas datu apstrāde, tad Uzņēmuma reģistram ir tiesības pieprasīt, lai informācijas saņēmējs dzēš no Uzņēmumu reģistra saņemtos fizisko personu datu, savukārt ja informācijas saņēmējs nepilda Uzņēmumu reģistra pieprasījumu, Uzņēmumu reģistrs vēršas Datu valsts inspekcijā.

Vienlaikus Inspekcija atgādina, ka arī iegūstot informāciju no publiski pieejamiem avotiem tāda šīs informācijas tālākapstrāde, kas ietilpst, piemēram, Vispārīgās datu aizsardzības regulas tvērumā ir pieļaujama tikai nodrošinot atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai. Tas ir, izmantot arī publiski pieejamus datus ir pieļaujams tikai to publicēšanas nolūkā/os.

Par Datu valsts inspekciju

Datu valsts inspekcijas funkcijas un uzdevumi ir noteikti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos starptautiskajos un nacionālajos normatīvajos aktos, iestādei saistošos līgumos, attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. 

Datu valsts inspekcija aizsargā visu Latvijas iedzīvotāju tiesības, uzraugot vairāk nekā 190 000 Latvijā reģistrētās komercsabiedrības, vairāk nekā 4 000 ārstniecības iestādes, pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes, izglītības iestādes, bibliotēkas un pašvaldības.