Jaunumi
Apvienotās Karalistes attēls uz klaviatūras

Eiropas Komisija 2020.gada 24.decembrī vienojās ar Apvienoto Karalisti, noslēdzot (2020.gada 31.decembris) “ES-AK tirdzniecības un sadarbības nolīgums”, kas tiek piemērots no 2021.gada 1.janvāra[1].


Sadarbības nolīgums nosaka pārejas periodu, kas ļauj turpināt personas datu brīvu plūsmu no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas uz Apvienoto Karalisti pēc pārejas perioda beigām uz noteiktu laika posmu[2] līdz 4 mēnešiem (ar iespēju pagarināt vēl uz 2 mēnešiem) vai līdz Eiropas Komisijas lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību pieņemšanai[3].

Noteiktajā laika posmā personas datu nosūtīšanu no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas uz Apvienoto Karalisti neuzskata par datu nosūtīšanu uz trešo valsti  saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas[4] 44.pantu, ar nosacījumu,  ka uz 2020.gada 31.decembri Apvienotās Karalistes datu aizsardzības tiesību aktos iestrādātās tiesību normas tiek saglabātas atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajam regulējumam.

Ņemot vērā minēto, Datu valsts inspekcija informē, ka līdz 2021.gada 30.aprīlim personas datus  uz Apvienoto Karalisti var nosūtīt līdzīgi kā uz jebkuru citu Eiropas Savienības valsti, nepiemērojot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktos principus un metodes attiecībā uz datu nosūtīšanu uz trešo valsti, vienlaikus aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai par izmaiņām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas uz Apvienoto Karalisti.


[1] TRADE AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY, OF THE ONE PART, AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, OF THE OTHER PART

OJ L 444, 31.12.2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22020A1231(01)

[2] Article FINPROV.10A: Interim provision for transmission of personal data to the United Kingdom 428.-429.lpp. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

[3] Vispārīgā datu aizsardzības regulas 45.pants “Nosūtīšana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību”.

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 119, 04.05.2016 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj