DPSME jaunumi
attēls

Datu valsts inspekcija veic personas datu apstrādi projekta Nr.814774 “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām” (DPSME)”, kas tiek finansēts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.–2020.gadam ietvaros (turpmāk – Projekts).

Datu valsts inspekcijas Projekta ietvaros, tostarp semināru laikā, veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6.panta c punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu), proti:

Datu valsts inspekcijai kā finansējuma saņēmējam ir pienākums vākt, uzkrāt un apkopot semināru dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, video un foto attēls), kuri piedalās Eiropas Komisijas finansētos pasākumos, nodrošinot dalībnieku identificēšanu un iekļaušanu projekta uzraudzības rādītājos. Šāds Datu valsts inspekcijas kā finansējuma saņēmēja pienākums ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.1381/2013 14.pantā. Šādu personas datu apstrādes neesamības gadījumā Datu valsts inspekcijai nav iespēja nodrošināt iepriekš minēto likumisko pienākumu, iesniegt atskaites par Projekta finansējuma izlietojumu.

Veiktās personas datu apstrādes nolūks – Projekta atskaišu sagatavošana, personas datu glabāšanas nodrošināšana atbilstoši noteiktajam glabāšanas termiņam.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas –Datu valsts inspekcija, Eiropas Komisija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija, Datu valsts inspekcijas mājaslapas apmeklētāji.

Personas datu glabāšanas termiņš – Personas dati tiks glabāti 5 gadus saskaņā ar Projekta Granta līguma Nr.814774, kas noslēgts starp Datu valsts inspekciju un Eiropas Savienību, 13.pantu (Finansējuma saņēmējam ir pienākums saglabāt piecus gadus atskaites un citus dokumentus, lai pierādītu Projekta atbilstīgu ieviešanu, Projekta aktivitāšu īstenošanu).Semināra laikā iegūtie fotoattēli tiks glabāti līdz Projekta īstenošanas beigām- 2020.gada 1.decembrim.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei.

Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv.