Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likuma 21.pantu pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu – datu aizsardzības speciālistu – šajā pantā minētajos gadījumos.            

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1 panta pirmā daļa paredz, ka pārzinis[1] var nereģistrēt personas datu apstrādi, ja viņš norīko personas datu aizsardzības speciālistu. Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1 panta ceturtā un piektā daļa paredz, ka pārzinis reģistrē personas datu aizsardzības speciālistu Datu valsts inspekcijā. Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrs ir publiski pieejams. Par personas datu aizsardzības speciālistu reģistrā norāda šādu informāciju:

1) personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese);

2) termiņš, uz kādu persona ir norīkota;

3) personas datu apstrādes vietu un ziņas par iespējām saņemt šā likuma 22.panta pirmajā daļā minēto informāciju.

Līdz ar to Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrs, kas pieejams Datu valsts inspekcijas interneta vietnes sadaļas “Reģistrācija” apakšsadaļā “Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrs” ir reģistrs, kurā personas var iegūt informāciju par pārziņiem, kuri izvēlējās reģistrēt personas datu aizsardzības speciālistu nevis personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.pantu.

Vienlaikus, informējam, ka, lai pārziņiem, kuri vēlas norīkot personas datu aizsardzības speciālistu, nepieciešamības gadījumā būtu iespēja sazināties ar personas datu aizsardzības speciālistiem, Datu valsts inspekcijas interneta vietnes sadaļas “Reģistrācija” apakšsadaļā “Personas datu aizsardzības speciālisti” ir pieejama informācija par personām, kurām Datu valsts inspekcija ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību, un kuras ir devušas savu piekrišanu šīs informācijas publicēšanai Datu valsts inspekcijas interneta vietnē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka uz 2018.gada 22.janvāri Datu valsts inspekcija 220 personām ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību. Informāciju par personām, kurām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija un izsniegta personas datu aizsardzības speciālista apliecība var iegūt šeit. Vēršam uzmanību, ka minētajā sarakstā nav visas 220 personas, bet tikai tās 190 personas, kuras ir  piekritušas savu personas datu publicēšanai.

Savukārt personas datu aizsardzības speciālistu reģistrā personas var iegūt informāciju par pārziņiem, kas norīkoja un reģistrēja personas datu aizsardzības speciālistu.

 

[1] fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kura pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu