Ziņas
 1. Dokumenta veids Likumprojekts

 2.

Dokumenta nosaukums likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā”
 3. Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
 4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kas:

 

1) Jebkura juridiskā persona vai valsts institūcija, kura veic personas datu apstrādi (datu iegūšana, glabāšana, izmantošana, nodošana u.c. darbības) vai vēlas to uzsākt, veidojot informācijas sistēmas, informācijas tehnoloģijas algoritmus, kuri nodrošina datu apstrādi, vai veidojot kartotēkas, t.i., sistematizētu informācijas kopumu, sakārtoto pēc personu identificējošas informācijas;

2) Jebkura fiziskā persona, kuras personas dati tiek apstrādāti.

 5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība Likumprojekts paredz noteikt amatpersonas atbildību personas datu aizsardzības jomā, paredzot atbildību par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, tas ir, par tādām darbībām ar fiziskās personas datiem, atbildība par kurām ir paredzēta Regulas 83. panta 4. un 5. punktā.
 6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīlī.
 7. Dokumenti
  1. Likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā” (TMlik_300320_FPDAL_DVI);
  2. Likumprojekta “Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_300320_FPDAL_DVI).
 8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja likumprojekta “Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā” izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2020. gada 1. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.
 9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokļus par izstrādāto likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2020. gada 15.aprīlim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Ilze.Strassere@tm.gov.lv
 10. Cita informācija Nav
 11. Atbildīgā amatpersona Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juriste O.Zeile.

 

e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv; tel.67036134