1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi" (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kas vēlas saņemt rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licenci, personas datu apstrādes pārziņi, kas plāno izstrādāt rīcības kodeksus un iecelt rīcības kodeksa pārraudzības institūciju.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt prasības rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licences saņemšanai, licences izsniegšanas, apturēšanas, apturētas licences atjaunošanas un anulēšanas kārtību un gadījumus, kā arī kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par licences izsniegšanu un valsts nodevas apmērs.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – datu regula) 41.panta 1.punkts nosaka, ka rīcības kodeksa ievērošanas pārraudzību saskaņā ar 40. pantu var veikt struktūra (turpmāk arī – pārraudzības institūcija), kura pienācīgi pārzina kodeksa tematiku un kuru minētajam nolūkam ir akreditējusi kompetentā uzraudzības iestāde. Lai pārraudzības institūciju akreditētu, tai ir jāatbilst datu regulas 41. panta 2. punkta prasībām un 41. panta 3. punkta kārtībā apstiprinātajiem kritērijiem. Proti noteikts, ka Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) kā kompetentā uzraudzības iestāde konkrēta rīcības kodeksa pārraudzībai var akreditēt pārraudzības institūciju, ja tā atbilst noteiktām prasībām un kritērijiem.

Regulas tiešās piemērošanas ietvaros Latvijas Republikā ir pieņemts un no 2018. gada 5. jūlija ir stājies spēkā Fizisko personu datu apstrādes likums, kura 22. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka Inspekcija saskaņā ar datu regulas 41. panta 1. punktu uz pieciem gadiem izsniedz licenci pārraudzības institūcijai, kura pienācīgi pārzina rīcības kodeksa tematiku un pārrauga kodeksa izpildi. Savukārt minētā panta otrajā un trešajā daļā ir ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt prasības pārraudzības institūcijas licences saņemšanai, licences izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un gadījumus, kā arī noteikt valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību. Ņemot vērā minēto, lai Inspekcija atbilstoši Likuma 22. panta pirmajā daļā ietvertajam uzdevumam varētu veikt rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanu, ir izstrādāts noteikumu projekts.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augustā.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekta "Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_210621_kodekss);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekts  "Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi" (TMNot_210621_kodekss).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 13.augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2021. gada 13.augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: pasts@dvi.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Datu valsts inspekcijas direktore J. Macuka

e-pasts: Jekaterina.Macuka@dvi.gov.lv; tel.67686022