Jaunumi Ziņas
Pārbaudes

2022. gadā Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) veica preventīvas pārbaudes 129 valsts un pašvaldību iestādēs. Pārbaudes tika vērstas uz konkrētu aspektu atbilstības vērtēšanu, proti, vai tiek ievērotas prasības attiecībā uz datu aizsardzības speciālistu (turpmāk- DAS)  norīkošanu un paziņošanu Inspekcijai, kā arī, vai tiek ievēroti nosacījumi attiecībā uz DAS amata pienākumu veikšanu atbilstoši Datu regulas prasībām.

Pārbaudēs Inspekcija nav konstatējusi būtiskas neatbilstības Datu regulas prasībām. Tāpat secināts, ka 83 no ieceltajiem datu aizsardzības speciālistiem ir iekļauti Inspekcijas uzturētajā DAS sarakstā. Savukārt tie speciālisti, kas nav iekļauti minētajā sarakstā, ir iecelti no iestāžu iekšējiem resursiem. Lai nodrošinātu atbilstošu kvalifikāciju un zināšanu līmeni, šīs iestādes savus speciālistus regulāri norīko uz mācībām.

Kopumā datu aizsardzības speciālista iesaiste pārziņu iekšējos procesos palielinās un to viedoklis tiek ņemts vērā, kas, savukārt, liecina, ka DAS amats iestādēs nostiprinās kā nozīmīgs instruments datu aizsardzības prasību izpildē.

Image by vectorjuice on Freepik