Ziņas

Vai pakalpojuma sniedzējs – konkrētajā gadījumā ūdensmotociklu iznomātājs – ir tiesīgs pieprasīt atstāt ķīlā personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti, tiesības)?

Saskaņa ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 7.punktu par personas datu apstrādi ir atbildīgs pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus [..]. Tāpat pārzinim jānodrošina godprātīga un likumīga personas datu apstrāde, tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

Personu apliecinošu dokumentu lietošanā ir jāievēro Personu apliecinošu dokumentu likuma 15.panta 3.punktā noteiktais, ka personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu ir aizliegts nodot vai pieņemt ķīlā.

Normatīvajos aktos ir noteikti atsevišķi izņēmumi, kad ir pieļaujama personu apliecinošu dokumentu izņemšana – tie noteikti Personu apliecinošu dokumentu likuma 14.pantā. Proti, bez termiņa ierobežojuma personu apliecinošu vai pagaidu dokumentu drīkst izņemt dokumenta izdevējiestāde, tās pilnvarota institūcija, Valsts policija un Valsts robežsardze. Turklāt šāda rīcība atļauta gadījumos, ja persona dokumentu ieguvusi nelikumīgi vai lieto dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs, vai arī, mainoties personas tiesiskajam statusam, dokumentu nav nodevusi likumā noteiktajā kārtībā.

Tāpat personu apliecinošu dokumentu izņem personām, kuras ilgāk par trim stundām aiztur par administratīva pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Personu apliecinošu dokumentu, kas izņemts personai, kurai piemērots drošības līdzeklis (apcietinājums) vai sods (brīvības atņemšana vai arests), vai administratīvais arests, nodod apcietinātās vai notiesātās personas ieslodzījuma vietai un glabā attiecīgās personas lietā. Personu atbrīvojot, tai atdod izņemto pasi un/vai personas apliecību.

Arī autovadītāja tiesības un identifikācijas karte satur personas datus, tādējādi pieļaujama attiecīgā personu apliecinoša dokumenta uzrādīšana, lai identificētu pakalpojuma saņēmēju, nevis dokumentu kopēšana vai pieņemšana ķīlā.

Papildus norādām, ka atbilstoši Personu apliecinošu dokumentu likuma 12.pantā noteiktajam, personu apliecinoša vai pagaidu dokumenta turētāja pienākums ir glabāt attiecīgo dokumentu, lai tas nenonāktu citas personas rīcībā vai bojājuma dēļ nekļūtu lietošanai nederīgs.

Piemērām, ja pakalpojuma sniedzējs vēlas nodrošināties, ka pakalpojuma saņēmējs nerada materiālus bojājumus vai zaudējumus pakalpojuma sniedzējam, tad kā iespējamo variantu var lūgt pakalpojuma saņēmējam veikt drošības naudas iemaksu.