Ziņas

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 33.panta pirmā daļa nosaka, ka pārzinis, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, paziņo par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 55.pantu, personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija.

Lai nodrošinātu vienotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 33.pantā noteikto prasību izpildi, Datu valsts inspekcija ir izstrādājusi – Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma iesniegšanas veidlapu.

Informācija par Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma iesniegšanu pieejama portālā www.latvija.lv un https://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrades-aizsardzibas-parkapuma-pazinojuma-iesniegsana/ .

!Vispārīgās datu aizsardzības regulas 33.panta izpilde ir attiecināma TIKAI uz pārziņiem[1].

Savukārt saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 33.panta otrajā daļā noteikto apstrādātājs[2], tiklīdz tam kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums, bez nepamatotas kavēšanās paziņo par to pārzinim.

[1] Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 7.punkts – “pārzinis” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos

[2] Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 8.punkts - “apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus

attēls