Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir precizēts tulkojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) .

Ar veiktajiem labojumiem Vispārīgās datu aizsardzības regulā (latviešu valodas versijā)[1] iespējams iepazīties https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679R(02)&qid=1528105621904 .

[1] Vispārīgā datu aizsardzības regula ir tulkota visās Eiropas Savienības dalībvalstu valodās, līdz ar to veiktie labojumi var atšķirties no latviešu valodas versijas.