Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma (turpmāk – ISPL) 12.panta pirmajā daļā un 13.panta pirmajā daļā noteiktās kompetences ietvaros norāda, ka paziņojumu, kas atbilst ISPL 1.panta 3.punktā noteiktajam, ir atzīstama par komerciālu paziņojumu sūtīšanu, un tādējādi šāda paziņojuma sūtīšana ir jāveic, ievērojot ISPL un Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) noteikumus.

Inspekcija vērš uzmanību uz to, ka komerciālo paziņojumu nosūtīšanas tiesiskais pamats ir noteikts ISPL 9.pantā.

Paskaidrojam, ka komerciālu paziņojumu uz fiziskas personas elektroniskā pasta adresi vai izmantojot citu elektronisku saziņas veidu ir atļauts sūtīt, ja tiek iegūta šīs personas piekrišana vai, ja pastāv visi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrās daļas nosacījumi, turklāt papildus ievērojot ISPL 9.panta ceturto daļu. Savukārt komerciālu paziņojumu uz juridiskās personas elektroniskā pasta adresi  ir atļauts sūtīt bez iepriekš saņemtas piekrišanas, taču ievērojot šā likuma 9.panta ceturto daļu, tas ir, ja tiek lietota derīga elektroniskā pasta adrese, uz kuru komerciālā paziņojuma saņēmējs varētu sūtīt pieprasījumu pārtraukt komunikāciju, un ja šī atteikšanās tiek ņemta vērā. Papildus iepriekš minētajam būtiski ir nodrošināt arī ISPL 8.pantā noteiktās prasības komerciāla paziņojuma saturam.

Saskaņā ar FPDAL 2.panta 9.punktu par personas datu apstrādes atbilstību FPDAL ir atbildīgs pārzinis – fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldību institūcija, kura nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus.

Pārzinim personas datu apstrāde ir jāveic, ievērojot FPDAL, kura 7.pants noteic, ka personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šajā pantā minētajiem nosacījumiem (tas ir, ja pastāv tiesiskais pamats). Papildus tiesiskā pamata nodrošināšanai, veicot personas datu apstrādi, ir jāievēro arī FPDAL 10.panta pirmās daļas 2.punkts, saskaņā ar kuru personas datu apstrādi drīkst veikt tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā. Ja minētie nosacījumi netiek ievēroti, personas datu apstrāde nav atbilstoša FPDAL un to nedrīkst veikt.

Saskaņā ar ISPL 13.panta sesto daļu, Inspekcijai ir pienākums veikt pārbaudi, ja viena gada laikā viens pakalpojuma saņēmējs ir saņēmis vismaz 10 komerciālus paziņojumus no viena pakalpojuma sniedzēja un, ja pakalpojuma saņēmējs ir iesniedzis DVI par to sūdzību.

Ja, izvērtējot saņemto informāciju Inspekcija nekonstatē, ka datu subjekts elektroniskā veidā ir saņēmis vismaz 10 komerciālos paziņojumus no viena pakalpojuma sniedzēja, kā arī to, ka pats datu subjekts nav izmantojis savas tiesības savu personas datu aizsardzībai – nav lūdzis pārtraukt komerciālo paziņojumu sūtīšanu, Inspekcija neuzsāk pārbaudi. Šajā gadījumā, Inspekcija sniedzot atbildi iesniedzējam, informē, ka saskaņā ar FPDAL 16.panta pirmo daļu datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir pretlikumīgi apstrādāti. Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt rakstveidā pārziņa pamatotu atbildi par pieprasījuma izskatīšanu. Savukārt, gadījumā, ja pārzinis nepilda FPDAL noteiktos pienākumus, datu subjektam ir tiesības apstrīdēt Inspekcijā pārziņa atteikumu veikt šā likuma 16.pantā minētās darbības, pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka pārzinis atsakās pildīt vai nepilda tam ar likumu noteiktos pienākumus.

 Vienlaikus Inspekcija informē, ka gadījumā, ja Inspekcijai ir zināms pakalpojuma sniedzējs un iesniedzēja sniegtā informācija liecina par iespējamo komerciālo paziņojumu sūtīšanas neatbilstību FPDAL un ISPL, Inspekcija informē pakalpojuma sniedzēju par prasībām, kas jāievēro, sūtot komerciālos paziņojumus, aicinot novērst konstatētās neatbilstības un brīdinot par administratīvo atbildību.