Bankas konts naudas sodu maksājumiem
Saņēmējs: Valsts Kase
Reģistrācijas nr.: 90000050138
Konta nr.: (skatīt zemāk)
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22
LV69TREL1060191019200
Piezīmes: Norādīt šī lēmuma datumu un numuru

 

Ievērībai! Administratīvo sodu iespējams pārbaudīt un samaksāt arī portālā www.latvija.lv, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izstrādāto e-pakalpojumu „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”. Naudas sodu apmaksa ar e-pakalpojuma starpniecību izslēdz neprecīzas informācijas norādīšanu maksājuma uzdevuma mērķī, kā rezultātā maksājums var netikt identificēts vai pievienots novēloti.