Publicēts: Vēstnesis 142 14.10.2003

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par grozījumiem Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS nr.108), atļaujot Eiropas Kopienām pievienoties

1.pants. 1999.gada 15.jūnija grozījumi 1981.gada 28.janvāra Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS nr.108), atļaujot Eiropas Kopienām pievienoties (turpmāk – Grozījumi), ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināmi Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Grozījumi stājas spēkā 1981.gada 28.janvāra Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS nr.108) 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Likums Saeimā pieņemts 2003. gada 25. septembrī

Valsts prezidente                       V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003. gada 14. oktobrī

 

Amendments to the Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data (ETS No. 108) allowing the European Communities to accede
(adopted by the Committee of Ministers, in Strasbourg, on 15 June 1999)

Article 1
Paragraphs 2, 3 and 6 of Article 3 of the Convention shall read as follows:
“2. Any State or the European Communities may, at the time of signature or when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any later time, give notice by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe:
a that they will not apply this Convention to certain categories of automated personal data files, a list of which will be deposited. In this list they shall not include, however, categories of automated data files subject under their domestic law to data protection provisions. Consequently, they shall amend this list by a new declaration whenever additional categories of automated personal data files are subjected to data protection provisions under their domestic law;
b that they will also apply this Convention to information relating to groups of persons, associations, foundations, companies, corporations and any other bodies consisting directly or indirectly of individuals, whether or not such bodies possess legal personality;
c that they will also apply this Convention to personal data files which are not processed automatically.
3. Any State or the European Communities which have extended the scope of this Convention by any of the declarations provided for in sub-paragraph 2.b or c above may give notice in the said declaration that such extensions shall apply only to certain categories of personal data files, a list of which will be deposited.
6. The declarations provided for in paragraph 2 above shall take effect from the moment of the entry into force of the Convention with regard to the State or the European Communities which have made them if they have been made at the time of signature or deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or three months after their receipt by the Secretary General of the Council of Europe if they have been made at any later time. These declarations may be withdrawn, in whole or in part, by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawals shall take effect three months after the date of receipt of such notification.”

Article 2
1. A new paragraph 3, reading as follows, shall be inserted in Article 20 of the Convention:
“Every Party has a right to vote. Each State which is a Party to the Convention shall have one vote. Concerning questions within their competence, the European Communities exercise their right to vote and cast a number of votes equal to the number of Member States that are Parties to the Convention and have transferred their competencies to the European Communities in the field concerned. In this case, those member States of the Communities do not vote, and the other member States may vote. The European Communities do not vote when a question which does not fall within their competence is concerned.”
2. Paragraphs 3 and 4 of Article 20 of the Convention shall be renumbered as paragraphs 4 and 5, respectively, of the same article.

Article 3
Article 21, paragraph 2 of the Convention shall read as follows:
“Any proposal for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the European Communities, and to every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 23.”

Article 4
Article 23 of the Convention shall read as follows:
“Article 23 – Accession by non-member States or the European Communities
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non member State of the Council of Europe to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the committee.
2. The European Communities may accede to the Convention.
3. In respect of any acceding State, or of the European Communities on accession, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.”

Article 5
Article 24 of the Convention shall read as follows:
“Article 24 – Territorial Clause
1. Any State or the European Communities may at the time of signature of when depositing their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
2. Any State or the European Communities may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.”

Article 6
Article 27 of the Convention shall read as follows:
“Article 27 – Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the European Communities, and any State which has acceded to this Convention of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 22, 23 and 24;
d any other act, notification or communication relating to this Convention.”

Grozījumi Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS Nr.108), atļaujot Eiropas Kopienām pievienoties
(Pieņemti Ministru komitejā Strasbūrā 1999.gada 15.jūnijā)

1.pants
Konvencijas 3.panta 2., 3., un 6. punkts jālasa sekojoši:
“2. Jebkura Valsts vai Eiropas Kopienas, parakstot šo Konvenciju vai iesniedzot savu ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, vai jebkurā laikā vēlāk, var iesniegt Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, norādot, ka tās:
a) neattiecinās šo Konvenciju uz noteiktām automātisko personas datu failu kategorijām, kuru saraksts ir jāiesniedz. Šajā sarakstā tās tomēr neiekļauj tādas automātisko datu failu kategorijas, kas saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir pakļautas datu aizsardzības noteikumiem. Tās attiecīgi groza šo sarakstu ar jaunu deklarāciju ikreiz, kad papildus automātisko datu failu kategorijas tiek pakļautas nacionālo normatīvo aktu datu aizsardzības noteikumiem;
b) attiecinās šo Konvenciju arī uz informāciju, kas attiecas uz personu grupām, asociācijām, fondiem, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un jebkurām citām organizācijām, kurās tieši vai netieši ietilpst fiziskas personas, neatkarīgi no tā, vai šīs organizācijas ir juridiskas personas;
c) attiecinās šo Konvenciju arī uz personas datu failiem, kas netiek apstrādāti automātiski.
3. Jebkura Valsts vai Eiropas Kopienas, kas ir paplašinājušas šīs Konvencijas piemērošanas sfēru, iesniedzot jebkuru no iepriekšminētajām deklarācijām saskaņā ar 2.punkta b) vai c) apakšpunktu, var šādā deklarācijā norādīt, ka šāds paplašinājums attieksies tikai uz noteiktām personas datu failu kategorijām, kuru saraksts ir jāiesniedz.
6. Deklarācijas, kas minētas 2.punktā, stājas spēkā no brīža, kad Konvencija stājas spēkā attiecībā uz Valsti vai Eiropas Kopienām, kas tās iesniegusi, ja tās tikušas iesniegtas parakstīšanas vai ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta iesniegšanas brīdī, vai pēc trim mēnešiem, kad tās ir saņēmis Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs, ja tās ir tikušas iesniegtas vēlāk. Šādas deklarācijas var pilnīgi vai daļēji atsaukt ar Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu. Šādi atsaukumi stājas spēkā trīs mēnešus pēc minētā paziņojuma saņemšanas.”

2.pants
1. Konvencijas 20.pantā ievietot jaunu sekojoši lasāmu 3.punktu:
“Katrai Pusei ir tiesības balsot. Ikvienai Valstij, kas ir Konvencijas Puse, ir viena balss. Kas attiecas uz viņu kompetencē esošiem jautājumiem Eiropas Kopienas izmanto savas tiesības balsot un sadala balsu skaitu vienādi ar Dalībvalstu, kas ir Konvencijas Puses, skaitu un ir nodevušas savā kompetencē esošo jomu Eiropas Kopienām. Šajā gadījumā, tās Kopienu Dalībvalstis nebalso un citas dalībvalstis var balsot. Eiropas Kopienas nebalso, kad ir iesaistīts jautājums, kurš nav viņu kompetencē.”
2. Konvencijas 20.panta 3. un 4. punkts attiecīgi jāpārnumurē kā tā paša panta 4. un 5. punkts.

3.pants
Konvencijas 21.panta 2.punkts lasāms sekojoši:
“Par jebkuru priekšlikumu izdarīt grozījumus Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes Dalībvalstīm, Eiropas Kopienām un tām valstīm, kuras nav dalībvalstis, bet ir pievienojušās vai ir uzaicinātas pievienoties šai Konvencijai saskaņā ar 23.panta noteikumiem.”

4.pants
Konvencijas 23.pants lasāms sekojoši:
“23. pants – Valstu, kas nav Dalībvalstis vai Eiropas Kopienu pievienošanās
1. Pēc tam, kad šī Konvencija ir stājusies spēkā, Eiropas Padomes Ministru Komiteja var uzaicināt šai Konvencijai pievienoties jebkuru Valsti, kas nav Eiropas Padomes Dalībvalsts, ar lēmumu, kas pieņemts ar Eiropas Padomes Statūtu 20.d) pantā noteikto balsu vairākumu un ar to Līgumslēdzējpušu Valstu pārstāvju vienprātīgu balsojumu, kuras ir tiesīgas piedalīties komitejā.
2. Eiropas Kopienas drīkst pievienoties Konvencijai.
3. Attiecībā uz jebkuru Valsti vai Eiropas Kopienām, kas pievienojas šai Konvencijai, Konvencija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu periodam pēc dienas, kad šī Valsts deponējusi Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram pievienošanās instrumentu.”

5.pants
Konvencijas 24.pants lasāms sekojoši:
“24.pants – Teritoriālā piemērošana
1. Jebkura Valsts vai Eiropas Kopienas, parakstot šo Konvenciju vai deponējot tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, var norādīt teritoriju vai teritorijas, kurās šo Konvenciju piemēros.
2. Jebkura Valsts vai Eiropas Kopienas jebkurā laikā vēlāk var iesniegt Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, norādot tajā, ka paplašinās šīs Konvencijas piemērošanu attiecībā uz vēl kādu citu teritoriju, kura norādīta deklarācijā. Attiecībā uz šādu teritoriju Konvencija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu periodam pēc dienas, kad šādu deklarāciju ir saņēmis Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs.

6. pants
Konvencijas 27.pants lasāms sekojoši:
“27.pants – Paziņojumi
Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs informē Eiropas Padomes Dalībvalstis, Eiropas Kopienas un jebkuru šai Konvencijai pievienojušos valsti par:
a) jebkuru parakstīšanas gadījumu;
b) jebkura ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta deponēšanu;
c) jebkuru šīs Konvencijas spēkā stāšanās datumu saskaņā ar tās 22., 23. un 24.pantu;
d) jebkuru citu darbību, paziņojumu vai sazināšanos attiecībā uz šo Konvenciju.”