Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz
personu datu automātisko apstrādi Papildu protokolu
par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām

1.pants. Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko apstrādi Papildu protokols par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām (turpmāk – Papildu protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Papildu protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

3.pants. Papildu protokols stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildu protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 11.oktobrī.

 

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2007.gada 31.oktobrī

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals
With Regard to Automatic Processing of Personal Data,
Regarding Supervisory Authorities and Transborder Data Flows

Preamble

The Parties to this additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, opened for signature in Strasbourg on 28 January 1981 (hereafter referred to as “the Convention”);

Convinced that supervisory authorities, exercising their functions in complete independence, are an element of the effective protection of individuals with regard to the processing of personal data;

Considering the importance of the flow of information between peoples;

Considering that, with the increase in exchanges of personal data across national borders, it is necessary to ensure the effective protection of human rights and fundamental freedoms, and in particular the right to privacy, in relation to such exchanges of personal data,

Have agreed as follows:

Article 1 – Supervisory authorities

1. Each Party shall provide for one or more authorities to be responsible for ensuring compliance with the measures in its domestic law giving effect to the principles stated in Chapters II and III of the Convention and in this Protocol.

2. a) To this end, the said authorities shall have, in particular, powers of investigation and intervention, as well as the power to engage in legal proceedings or bring to the attention of the competent judicial authorities violations of provisions of domestic law giving effect to the principles mentioned in paragraph 1 of Article 1 of this Protocol.

b) Each supervisory authority shall hear claims lodged by any person concerning the protection of his/her rights and fundamental freedoms with regard to the processing of personal data within its competence.

3. The supervisory authorities shall exercise their functions in complete independence.

4. Decisions of the supervisory authorities, which give rise to complaints, may be appealed against through the courts.

5. In accordance with the provisions of Chapter IV, and without prejudice to the provisions of Article 13 of the Convention, the supervisory authorities shall co-operate with one another to the extent necessary for the performance of their duties, in particular by exchanging all useful information.

Article 2 – Transborder flows of personal data to a recipient which is not subject to the jurisdiction of a Party to the Convention

1. Each Party shall provide for the transfer of personal data to a recipient that is subject to the jurisdiction of a State or organisation that is not Party to the Convention only if that State or organisation ensures an adequate level of protection for the intended data transfer.

2. By way of derogation from paragraph 1 of Article 2 of this Protocol, each Party may allow for the transfer of personal data:

a) if domestic law provides for it because of :

- specific interests of the data subject, or

- legitimate prevailing interests, especially important public interests, or

b) if safeguards, which can in particular result from contractual clauses, are provided by the controller responsible for the transfer and are found adequate by the competent authorities according to domestic law.

Article 3 – Final provisions

1. The provisions of Articles 1 and 2 of this Protocol shall be regarded by the Parties as additional articles to the Convention and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

2. This Protocol shall be open for signature by States Signatories to the Convention. After acceding to the Convention under the conditions provided by it, the European Communities may sign this Protocol. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. A Signatory to this Protocol may not ratify, accept or approve it unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or approved the Convention or has acceded to it. Instruments of ratification, acceptance or approval of this Protocol shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

3. a) This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which five of its Signatories have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 3.

b) In respect of any Signatory to this Protocol which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

4. a) After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention may also accede to the Protocol.

b) Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe of an instrument of accession, which shall take effect on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of its deposit.

5. a) Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

b) Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

6. The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the European Communities and any other State which has acceded to this Protocol of:

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c) any date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 3;

d) any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 8th day of November 2001, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, the European Communities and any State invited to accede to the Convention.

 

Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi Papildu protokols par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām

Preambula

Šī Strasbūrā 1981.gada 28.janvārī parakstīšanai atvērtās Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (turpmāk tekstā “Konvencija”) Papildu protokola Puses,

būdamas pārliecinātas, ka uzraudzības institūcijas, kas pilnīgi neatkarīgi pilda savas funkcijas, ir daļa no efektīvas personu aizsardzības attiecībā uz personas datu apstrādi,

ņemot vērā informācijas plūsmas starp tautām nozīmīgumu,

ņemot vērā, ka sakarā ar personas datu pārrobežas apmaiņas palielināšanos ir nepieciešams nodrošināt efektīvu cilvēka tiesību un pamatbrīvību, it īpaši tiesību uz privātumu aizsardzību saistībā ar minēto personas datu apmaiņu,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants – Uzraudzības institūcijas

1. Katra Puse nosaka vienu vai vairākas institūcijas, kuras ir atbildīgas par to, lai tiktu nodrošināta to valsts iekšējās tiesībās paredzēto pasākumu ievērošana, ar kuriem tiek ieviesti Konvencijas II un III sadaļas un šī Protokola principi.

2. a) Šajā sakarā minētajām institūcijām ir jāpiešķir izmeklēšanas un iejaukšanās pilnvaras, kā arī pilnvaras iesaistīties tiesvedībā vai pievērst kompetentu tiesu iestāžu uzmanību to valsts iekšējo tiesību noteikumu pārkāpumiem, ar kuriem tiek ieviesti šī Protokola 1.panta 1.punktā minētie principi.

b) Katra uzraudzības institūcija savas kompetences robežās izskata jebkuras personas iesniegtās prasības saistībā ar minētās personas tiesību un pamatbrīvību aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

3. Uzraudzības institūcijas ir pilnīgi neatkarīgas attiecībā uz savu funkciju izpildi.

4. Par uzraudzības institūcijas lēmumiem var iesniegt sūdzību tiesā.

5. Saskaņā ar IV sadaļas noteikumiem un neierobežojot Konvencijas 13.panta noteikumus, uzraudzības institūcijas sadarbojas cita ar citu tādā apmērā, kāds ir nepieciešams uzraudzības institūciju pienākumu izpildei, it īpaši, apmainās ar visa veida noderīgu informāciju.

2. pants – Personas datu pārrobežu plūsma saņēmējam, kurš neatrodas Konvencijas Līgumslēdzējas Puses jurisdikcijā

1. Katra Puse nodrošina, ka personas datu pārsūtīšana tādam saņēmējam, kurš atrodas tādas valsts vai tādas organizācijas jurisdikcijā, kas nav šīs Konvencijas Līgumslēdzēja Puse, ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja šāda valsts vai organizācija nodrošina adekvātu pārsūtāmo datu aizsardzības līmeni.

2. Atkāpjoties no šī Protokola 2.panta 1.punkta noteikumiem, katra Puse var atļaut pārsūtīt personas datus :

a) ja valsts iekšējās tiesības paredz datu pārsūtīšanu :

- lai aizsargātu noteiktas datu subjekta intereses, vai

- tādās likumīgas intereses, kurām ir augstāks juridiskais spēks, it īpaši svarīgas sabiedrības intereses, vai

b) par datu pārsūtīšanu atbildīgais datu pārzinis piemēro aizsardzības pasākumus, kurus kompetentas institūcijas saskaņā ar valsts iekšējām tiesībām ir atzinušas par adekvātiem aizsardzības pasākumiem.

3. pants – Nobeiguma noteikumi

1. Puses uzskata šī Protokola 1. un 2.panta noteikumus par Konvencijas papildus pantiem, un attiecībā uz tiem tiek piemēroti visi Konvencijas noteikumi.

2. Šis Protokols tiek atklāts parakstīšanai Konvencijas parakstītājvalstīm. Pēc pievienošanās Konvencijai saskaņā ar tajā paredzētajiem noteikumiem Eiropas Kopienas var parakstīt šo Protokolu. Šis Protokols ir jāratificē, jāpieņem vai jāapstiprina. Šī Protokola parakstītājs nevar ratificēt, pieņemt vai apstiprināt šo Protokolu, ja tas iepriekš vai vienlaicīgi nav ratificējis, pieņēmis vai apstiprinājis pašu Konvenciju vai pievienojies tai. Šī Protokola ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokuments ir deponējams Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

3. a) Šis Protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ir pagājuši trīs mēneši, kopš datuma, kad piecas tā Parakstītājvalstis ir izteikušas savu piekrišanu ievērot šo Protokolu saskaņā ar 3.panta otrā punkta noteikumus.

b) Attiecībā uz jebkuru no parakstītājām valstīm, kas deponē savu ratifikācijas dokumentu, šis Protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ir pagājuši trīs mēneši kopš attiecīgā ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanas dienas.

4. a) Jebkura valsts, kas ir pievienojusies Konvencijai, var pievienoties arī šim Protokolam pēc tam, kad tas stājas spēkā.

b) Pievienošanās tiek apliecināta, deponējot Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram attiecīgo pievienošanās dokumentu, kas stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ir pagājuši trīs mēneši, kopš attiecīgā pievienošanos apliecinošā dokumenta deponēšanas datuma.

5. a) Katra Puse var jebkurā laikā denonsēt šo Protokolu, rakstiski paziņojot par to Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram.

b) Šī denonsēšana stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ir pagājuši trīs mēneši, kopš Ģenerālsekretārs ir saņēmis minēto paziņojumu.

6. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm, Eiropas Kopienu dalībvalstīm un visām pārējām valstīm, kuras ir pievienojušās šim Protokolam, par:

a) ikvienu šī Protokola parakstīšanas gadījumu;

b) ikvienu ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas apliecinoša dokumenta deponēšanu;

c) ikvienu datumu, kad šis Protokols stājas spēkā saskaņā ar 3.panta nosacījumiem;

d) jebkuru citu dokumentu, paziņojumu vai ziņojumu, kas attiecas uz šo Protokolu.

Apliecinot iepriekš minēto, apakšā parakstījušās, un pienācīgā kārtā pilnvarotas personas, ir parakstījušas šo Protokolu.

Parakstīts Strasbūrā 2001.gada 8.novembrī, angļu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā eksemplārā, kas nodots glabāšanai Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs nosūta to apliecinātas kopijas visām Eiropas Padomes dalībvalstīm, Eiropas Kopienu dalībvalstīm un visām pārējām valstīm, kuras ir uzaicinātas pievienoties šai Konvencijai.