1. Kas nosaka Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma iesniegšanu?

Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojuma (turpmāk – Paziņojums) iesniegšanu  Datu valsts inspekcijai, nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 33.pants.

 2. Kas ir Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpums?

“Personas datu aizsardzības pārkāpums” ir drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem (VDAR 4.pants 12.punkts)

3. Kāda informācija ietverama Paziņojumā?

Paziņojumā apraksta personas datu aizsardzības pārkāpuma raksturu, tostarp, ja iespējams, attiecīgo datu subjektu kategorijas un aptuveno skaitu un attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu;

datu aizsardzības speciālista vārds un uzvārds un kontaktinformācija vai norādījumi uz citu kontaktpunktu, kur var iegūt papildu informāciju;

apraksts par  personas datu aizsardzības pārkāpuma iespējamām sekām;

darbības vai pasākumi, ko pārzinis veicis vai ierosinājis veikt, lai novērstu personas datu aizsardzības pārkāpumu, tostarp attiecīgā gadījumā – pasākumus, lai mazinātu tā iespējamās nelabvēlīgās sekas.

4. Kas iesniedz Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu?

Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu Datu valsts inspekcijai iesniedz datu pārzinis vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

5. Kad jāiesniedz Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojums?

Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms iesniedz Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu.

6.Kad nav jāiesniedz Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojums?

Datu pārzinis var neiesniegt Paziņojumu gadījumos, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

7. Vai Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu var iesniegt pa posmiem?

Ja un ciktāl informāciju nav iespējams sniegt vienlaikus, informāciju var sniegt pa posmiem bez turpmākas nepamatotas kavēšanās. Ja paziņošana Datu valsts inspekcijai nav notikusi 72 stundu laikā, paziņojumam pievieno kavēšanās iemeslus.

8.  Kā var iesniegt Personas  datu apstrādes aizsardzības pārkāpuma paziņojumu ?

Aizpildītu 

 var iesniegt elektroniski parakstītu nosūtot uz Datu valsts inspekcijas oficiālo e-pasta adresi info@dvi.gov.lv ar norādi “Paziņojums par personas datu aizsardzības pārkāpumu”, ierakstītā sūtījumā vai personīgi Datu valsts inspekcijā, kā arī veicot autorizāciju valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv