SMOOTH

smoothes_smoothProjekts H2020-DS-08-2017 SMOOTH Nr. 786741

Par projektu H2020-DS-08-2017 SMOOTH Nr. 786741
 

2018.gada 1. maijā tika uzsākta Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020″ (“Horizon 2020“) projektu konkursa Nr.H2020-DS-2016-2017 (Digital Security Focus Area), projekta Nr. 786741 “Mākoņplatforma mikrouzņēmumam Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR)  atbilstības nodrošināšanai” (GDPR Compliance Cloud Platform for Micro Enterprises”) īstenošana, lai atvieglotu Eiropas mikrouzņēmumiem nodrošināt atbilstību VDAR noteikumiem.

Projektam ir divi savstarpēji papildinoši mērķi:

  • Lai veicināt informētību un sekmēt VDAR normu ievērošanu, projekts paredz izveidot īpaši mikrouzņēmumiem paredzētu interaktīvu rokasgrāmatu (vietni internetā un mobilo lietotni).
  • Lai palīdzētu mikrouzņēmumiem pieņemt un ievērot VDAR noteikumus, projekts paredz izveidot mākoņplatformu un izvietot tajā projekta ietvaros izstrādātos rīkus, kur, pamatojoties uz mikrouzņēmēja sniegtajiem datiem, automātiski tiks ģenerēts īpaši šāda veida uzņēmumiem paredzēts VDAR atbilstības ziņojums.

Datu valsts inspekcija kā viens no projekta partneriem kopā ar vadošo partneri Katalonijas tehnoloģiju centru “FUNDACIO EURECAT” (www.eurecat.org, Spānija) un projekta partneriem – Spānijas nacionālo personas datu aizsardzības uzraudzības iestādi (Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es), Lēvenas Katoļu universitāti (Katholieke Universiteit Leuven, Beļģija, www.kuleuven.be), Madrides Karlosa III Universitāti(Universidad Carlos III de Madrid, Spānija, www.uc3m.es), mikrouzņēmumu pārstāvjiem – Eiropas Mazo uzņēmumu aliansi (European Small Business Alliance of Small and Medium Independent Enterprises, (ESBA) Beļģija, www.esba-europe.org) un Funding Box Accelerator (Fundingbox Accelerator SP ZOO, Polija, www.fundingbox.com), uzņēmumiem – Naver Lab Europe (Naver France, Francija, www.naverlabs.com) un NEC(Nec Europe LTD, Lielbritānija, uk.nec.com), Spānijas standartizācijas organizāciju (Asociacion Espanola de Normalizacion, Spānija, http://www.en.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp), Augsta līmeņa tīklu pētījuma institūtu (Fundacion Imdea Networks, Spānija, www.imdea.org) un mārketinga un ilgtspējas partneri Lstech LTD (Lielbritānija, http://www.lstech.io/), piedalās minētā projekta īstenošanā.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 367 837,50 EUR, tai skaitā Datu valsts inspekcijai paredzētais finansējums 61 875 EUR apmērā, kas tiek segts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Papildus Datu valsts inspekcijas aktivitātēm projekta ietvaros paredzēts finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 2 599 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas laiks noteikts 30 mēneši no Granta līguma spēkā stāšanās brīža 2018.gada 1.maijā.

Par SMOOTH projekta mākoņplatformas izstrādi

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) kā viens no partneriem piedalās Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020″ (“Horizon 2020″) 2016.–2017. gada darba programmas projekta Nr. 786741“Mākoņplatforama mikrouzņēmumiem VDAR atbilstības nodrošināšanai” (“GDPR Compliance Cloud Platform for Micro Enterprises”) (akronīms – SMOOTH) īstenošanā. Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/smooth/ un https://cordis.europa.eu/project/rcn/214847_en.html .

SMOOTH projekta ietvaros 2018.gadā tika uzsākts darbs pie SMOOTH mākoņa platformas izstrādes. Projekts paredz, ka platformas darbības nodrošināšanai tajā tiks integrēti vairāki rīki, kas ļaus veikt automātisku ar privātuma aizsardzību saistītu teksta dokumentu analīzi, veikt fizisko personu datu glabātavas analīzi un veikt personas datu analīzi interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs, proti, minētajā platformā mikrouzņēmumam būs iespēja pārbaudīt savās datubāzēs glabāto datu un iekšējo uzņēmuma dokumentu (piemēram, privātuma politikas, pārziņa-apstrādātāja līgumu u.c. dokumentu) atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) pamatnoteikumiem, saņemot automātiski ģenerētu ziņojumu, bet gadījumā, ja tiks konstatētas nepilnības – ieteikumus to novēršanai. Papildus tam projekts paredz, ka platformas lietotājam (mikrouzņēmumam) būs iespēja izmantot viegli lasāmus materiālus par VDAR piemērošanas jautājumiem izstrādātus tieši mikrouzņēmumu vajadzībām. Saskaņā ar SMOOTH projekta noteikumiem, visas darbības mikrouzņēmumu VDAR atbilstības vērtēšanai veiks mākslīgais intelekts. Cilvēka darbības iesaiste šajā procesā netiek paredzēta. Šobrīd SMOOTH platforma atrodas izstrādes stadijā, kur tiek uzsākta mākslīgā intelekta apmācīšana, lai veiktu iepriekš minētās darbības mikrouzņēmumu datu bāzu un iekšējo dokumentu VDAR atbilstības izvērtēšanai, tāpēc mikrouzņēmumi ir aicināti iesaistīties pilotprojektā šajā SMOOTH projekta īstenošanas fāzē. Pilotprojekta ievaros tiks pārbaudīta mākslīgā intelekta darboties spēja reālā darba vidē, stingrā profesionāla personāla uzraudzībā, strādājot ar pilotprojektā iesaistītā uzņēmuma iesniegtajās datubāzēs esošajiem datiem un dokumentiem, izņemot īpašo kategoriju datus (VDAR 9.panta 1.punkts) un datus par sodāmību un pārkāpumiem (VDAR 10.pants). Šajā fāzē tehnoloģiskie partneri būs uzskatāmi par pārziņiem, jo veiks datu apstrādi mākslīgā intelekta apmācības un SMOOTH platformas izstrādes nodrošināšanas mērķiem, kas saskaņā ar šajā projektā un VDAR noteikto (skat. VDAR preambulas 159.apsvērumu) uzskatāmas par apstrādēm zinātniskās pētniecības nolūkos, jo apstrādes minētajos nolūkos jāinterpretē plaši, kas ietver arī tehnoloģiju attīstību un demonstrējumus.

Uzņēmumam, kas būs iesaistījies pilotprojektā, projekta partneri palīdzēs sagatavot dokumentus VDAR noteiktā informēšanas pienākuma izpildei, kā arī uzņēmumi saņems mākslīgā intelekta veiktu novērtējumu ar cilvēka veiktu iesaisti, vispārējus ieteikumus VDAR noteikumu ievērošanas nodrošināšanai, kuru nodrošinās attiecīgajā jautājumā kompetentie projekta partneri, kā arī bez maksas saņems pieeju SMOOTH platformai uz vienu gadu pēc tās izstrādes pabeigšanas (tālāka pieeja platformai paredzēta par maksu).

Papildus minētajam tiek plānots, ka viena no platformas darba valodām būs latviešu valoda. Latviešu valoda ir salīdzinoši maza un komplicēta valoda tādējādi, lai nodrošinātu, mūsu valoda tiek iekļauta kā viena no SMOOTH platformas izstrādes valodām ir būtiski, lai šajā fāzē iesaistītos pēc iespējas vairāk mirkrouzņēmumu no Latvijas, kas platformas darbību ļautu pielāgot mūsu valodas īpatnībām un mākslīgā intelekta apmācīšanai, galarezultātā sniedzot mērķauditorijai (mikrouzņēmumiem) izmantojamu un kvalitatīvu risinājumu.

Informācija par atbilstību mikrouzņēmumu statusam angļu un latviešu valodās pieejama šeit: http://publications.europa.eu/resource/cellar/1bd0c013-0ba3-4549-b879-0ed797389fa1.0021.02/DOC_2http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en 

Pieteikties dalībai pilotprojektā iespējams aizpildot kontaktformu. Kontaktforma pieejama šeit: https://smoothplatform.eu/contact/.

Sīkāka informācija par iesaistīšanos pilotprojektā būs pieejama, pēc kontaktformas aizpildīšanas, kad ar kontaktformu aizpildījušo mikrouzņēmumu par precīzām veicamajām tālākajām darbībām sazināsies SMOOTH projekta par attiecīgo darbību atbildīgais partnera pārstāvis. Ņemot vērā, ka SMOOTH platforma ir izstrādes stadijā, saziņas valoda reģistrācijai projektā ir angļu valoda, tomēr Inspekcija savu iespēju robežās piedāvās atbalstu valodas jautājumu risināšanā.

Vairāk informācijas par SMOOTH projektu:

SMOOTH platformas mājas lapa: https://smoothplatform.eu/

SMOOTH sociālajos tīklos:

Instagram: https://www.instagram.com/smooth_gdpr/

Facebook: https://www.facebook.com/smoothgdpr/

Twitter: https://twitter.com/GDPR_Smooth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smooth-gdpr/

Last updated: 05.04.2019. 08:46