Publicēts: Vēstnesis , 12.04.2001, nr. 59

Ar 2003.gada 10.oktobra grozījumiem (L.V., 10.okt., nr.133)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi

 

1.pants. Eiropas Padomes 1981.gada 28.janvāra Konvencija par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 3.panta 2.punktu tā netiks piemērota izņēmumiem to personas datu aizsardzībai, kuri noteikti likumā “Par valsts noslēpumu”.

(11.09.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 10.10.2003.)

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 13.panta 2.punkta “a” apakšpunktu Datu valsts inspekcija sadarbojas ar citām Konvencijas līgumslēdzējām pusēm.

4.pants. Ārlietu ministrija paziņo Eiropas Padomes ģenerālsekretāram Datu valsts inspekcijas adresi.

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 18.pantu pārstāvis Konsultatīvajā komitejā ir Datu valsts inspekcijas vadītājs, bet pārstāvja vietnieks — Datu valsts inspekcijas vadītāja vietnieks.

6.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

7.pants. Konvencija stājas spēkā tās 22.pantā noteiktajā laikā un kartībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 5.aprīlī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2001.gada 12.aprīlī