FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES LIKUMS

PAR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDI KRIMINĀLPROCESĀ UN ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROCESĀ

ELEKTRONISKO SAKARU LIKUMS

ELEKTRONISKO DOKUMENTU LIKUMS

KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJU LIKUMS

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAS PAKALPOJUMU LIKUMS

ADMINISTRATĪVĀ PROCESA LIKUMS

BIOMETRIJAS DATU APSTRĀDES SISTĒMAS LIKUMS

ŠENGENAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DARBĪBAS LIKUMS

CILVĒKA GENOMA IZPĒTES LIKUMS

ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS LIKUMS

KRIMINĀLLIKUMS

IESNIEGUMU LIKUMS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DROŠĪBAS LIKUMS

PARĀDU ĀRPUSTIESAS ATGŪŠANAS LIKUMS

PACIENTU TIESĪBU LIKUMS