Darba vieta

No vairākām fiziskām personām esam saņēmuši jautājumus par to, ka viņu personas dati ir iekļauti maksātnespējas administratora kreditoru prasījuma reģistrā un šī informācija elektroniskajā pastā nosūtīta visiem kreditoriem, kuri attiecināmi uz konkrēto maksātnespējas gadījumu. Fiziskās personas bažījas par iespējamu datu noplūdi, līdz ar to iespējams nelikumīgi veiktu datu apstrādi.

Skaidrojam, ka kreditoru prasījumu reģistrs ir maksātnespējas administratora sagatavots saraksts, kurā vienkopus apkopoti visi kreditori [1], kuri atbilstoši Maksātnespējas likumam iekļaujami šādā sarakstā. Maksātnespējas administrators kreditoru prasījumu reģistrā iekļauj šādas ziņas:

  1. tā kreditora firma (nosaukums) vai vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs vai personas kods, kontaktinformācija, kurš pieteicis kreditora prasījumu;
  2. atzīme par kreditora prasījuma atzīšanu vai neatzīšanu;
  3. kreditora prasījuma pamats;
  4. kreditora prasījuma rašanās laiks;
  5. kreditora prasījuma veids;
  6. kreditora prasījuma apmērs (galvenā prasījuma un blakusprasījuma apmērs);
  7. kreditora balsu skaits kreditoru sapulcē;
  8. atzīme par pagaidu aizsardzības piemērošanu kreditoram, norādot tiesas noteiktos pagaidu aizsardzības līdzekļus[2].

Administratora sagatavoto sarakstu elektroniski, noformējot dokumentu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko dokumentu noformēšanas prasībām, nosūta kreditoriem, parādnieka pārstāvim, Maksātnespējas kontroles dienestam un tiesai, kurā pasludināts attiecīgais maksātnespējas process [3].

Informējam, ka ievērojot minēto, fizisko personu datu apstrāde, personas iekļaujot kreditoru prasījuma reģistrā normatīvajā aktā noteiktajā apjomā un nosūtot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā visiem kreditoriem, ir atbilstoša Datu regulai [4].

Vienlaikus aicinām iedzīvotājus, kuri saņēmuši informāciju, par kuras apstrādes likumību radušās šaubas, vērsties pie šīs informācijas sūtītāja [5].

Vēršam uzmanību, ka neskatoties uz to, ka konkrētajā gadījumā maksātnespējas administratora veiktā datu apstrāde ir atbilstoša Datu regulai, informācijas saņēmēji konkrēto informāciju nevar izmantot citiem mērķiem, ja vien nav piemērojams kāds no Datu regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem.

parzinis
Dažādi cilvēki dažādi jautājumi
Darba vieta

INFORMATĪVAS ATSAUCES:

[1] Kreditors ir persona, kura ir tiesiskās attiecībās ar parādnieku un kurai, pamatojoties uz tiesisku darījumu vai tiesību aktu, ir tiesības prasīt maksājuma saistību izpildi (Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 1.pants)

[2] Maksātnespējas likuma 78. panta otrā daļa

[3] Maksātnespējas likuma 78. panta trešā daļa

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[5] https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-DST