Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un piemērošanu fizisko personu datu apstrādē un aizsardzībā 29. panta darba grupa[1] izstrādājusi vadlīnijas par atsevišķiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumiem.

Vadlīnijas pieejamas - https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/starptautiska-sadarbiba/publikacijas/

Eiropas Komisija ir izstrādājusi interneta vietni, kas veltīta datu aizsardzības noteikumu reformai, lai iegūtu plašāku informāciju par to, kas ir jādara, lai šos noteikumus ievērotu. Informācija pieejama - https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_lv

Informatīvie materiāli par Vispārīgo datu aizsardzības regulu pieejami arī Datu valsts inspekcijas interneta vietnē - https://www.dvi.gov.lv/lv/par-regulu-un-datu-aizsardzibu/

 

[1]29. panta darba grupa, kura izveidota pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 29. pantu, ir darba grupa, kuru veido katras dalībvalsts nozīmētās uzraudzības iestādes pārstāvis, kura darbojas neatkarīgi un ir piešķirts padomdevējas statuss personas datu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi.