Jaunumi

Datu valsts inspekcijas (Inspekcija), darbības mērķis ir aizsargāt ikvienas fiziskas personas tiesības datu aizsardzības jomā. Lai to nodrošinātu, Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula) paredz uzraudzības iestādei vairākas korektīvās pilnvaras un viens no tiem ir administratīvu naudas sodu piemērošana pārziņiem un apstrādātājiem par nelikumīgām darbībām ar fiziskas personas datiem.

Gadījumos, kad Inspekcijā par piemērotāko korektīvo līdzekli, kas piemērojams par Regulas pārkāpumu, tiek izvēlēts administratīvais naudas sods, Inspekcijai, nosakot naudas soda apmēru katrā konkrētajā gadījumā, ir jāņem vērā vairāki Regulā noteikti kritēriji un apstākļi.

Lai nodrošinātu konsekvenci Inspekcijas piemēroto administratīvo naudas apmēriem, padarīt efektīvāku lēmumu pieņemšanas procesu iestādes iekšienē, Inspekcija, ir izstrādājusi “Administratīvo naudas sodu apmēra noteikšanas kritērijus uzņēmumiem un fiziskām personām”. Attiecīgajā dokumentā atrunātie principi, vērtējumi un kritēriji tiks piemēroti, nosakot soda apmēru pārziņiem vai apstrādātajiem.

Administratīvo naudas sodu apmēra noteikšanas kritēriji uzņēmumiem un fiziskām personām pieejams https://www.dvi.gov.lv/lv/dvi