DAS kvalifikācijas eksāmens 22.03.2023.

Datu valsts inspekcija paziņo, ka 2022.gada 14.jūnijā plkst.10.00 notiks datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens.

Lai pieteiktos dalībai eksāmenā, līdz 2022.gada 9.maijam:

  1. Jāveic maksājums par dalību eksāmenā 188,78 EUR apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis”;
  2. Datu valsts inspekcijai jāiesniedz Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 4.punktam atbilstošs iesniegums.

Maksājums veicams, izmantojot internetbankas pārskaitījumu:

Maksa par pakalpojumu: 188,78 EUR

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90001037264

Saņēmējs: Datu valsts inspekcija
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
Kods: TRELLV22
Konts: Valsts Kase LV88TREL2190463002000

Maksājuma uzdevuma mērķī norādīt “Eksāmena datums, pretendenta vārds, uzvārds, EKK 21399”

Iesniegums jāsagatavo uz zemāk norādītās iesnieguma veidlapas un jānosūta Datu valsts inspekcijai:

  • Elektroniski parakstīts iesniegums: uz pasts@dvi.gov.lv, izmantojot oficiālo E-adreses informācijas sistēmu vai Latvija.lv (“Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”);
  • Pašrocīgi parakstīts iesniegums: pa pastu uz Elijas 17, Rīga, LV-1050 vai ievietot Datu valsts inspekcijas 1.stāva pastkastītē Elijas 17, Rīga.

Ja iesniegumā netiks norādīta informācija par veikto maksājumu, iesniegumam jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments vai tā kopija (neapliecināts).

Iesnieguma veidlapa:

Datu valsts inspekcijas 2022.gada 6.aprīļa lēmums Nr. 3-2.2/41-DVI, publicēts Latvijas Vēstneša 2022.gada 8.aprīļa laidienā.

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt Datu valsts inspekcijai pa tālruni 67686024.