Jaunumi Ziņas

Datu valsts inspekcija 2020.gada nogalē uzlika 65 000 euro sodu SIA “Lursoft IT” par prettiesisku personas datu apstrādi, publiskojot tīmekļa vietnē www.lursoft.lv  personas datus saturošus dokumentus. Tāpat Datu valsts inspekcija SIA “Lursoft IT” uzlika pienākumu pārtraukt prettiesisku personas datu apstrādi (publicēšanu).


Datu valsts inspekcija administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros vērtēja, vai 2020.gadā SIA “Lursoft IT” veiktā datu apstrāde, publiskojot tīmekļa vietnē www.lursoft.lv personas datus saturošus dokumentus, ir atbilstoša 2020.gadā spēkā esošajam regulējumam. Inspekcija konstatēja, ka SIA “Lursoft IT” ir veikusi prettiesisku personas datu apstrādi, publiskojot, personas datus, kuri ir iekļauti Uzņēmumu reģistra reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā.

2020.gada 7.janvārī spēkā stājušies grozījumi likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” paredz, ka reģistrācijas lieta tiek sadalīta divās daļās publiskajā un nepubliskajā. Publiskās daļas dokumenti un līdz ar to arī personas dati ir publiski pieejami un tos var atkalizmantot, komersantam sniedzot pakalpojumus. Savukārt nepubliskās daļas dokumenti ir ierobežotas pieejamības informācija un šādas informācijas atkalizmantošana un publiskā pieejamībā ir aizliegta. Līdz ar to personas datu, kuri ir iekļauti juridiskās personas reģistrācijas lietas nepubliskajā daļā, publicēšanai un vispārīgai pieejamībai nav tiesiskā pamata atbilstoši Vispārīgās datu regulas noteikumiem.

Datu valsts inspekcija vērš uzmanību, ka lietas ietvaros konstatētā prettiesiskā datu apstrāde attiecas uz tiem personas datiem, kas iekļauti reģistra nepubliskajā daļā iekļautajos - dokumentos.

Lai arī SIA “Lursoft IT” informāciju no Uzņēmuma reģistra ieguva līdz normatīvā regulējuma izmaiņu spēkā stāšanās brīža, turpināt personas datu apstrādi, tai skaitā publicēšanu, ja tai zudis tiesiskais pamats (tai skaitā vēsturisko informāciju) nav atbilstoša Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem.

! Informācija par publiskās daļas dokumentu apjomu, kuri tiek nodoti atkalizmantošanai, pieejama Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.[1]

______________________________________________________________________________

Lietas ietvaros Datu valsts inspekcija konstatēja, ka SIA “Lursoft IT”, neievērojot Maksātnespējas likumā noteikto termiņu[2], tīmekļa vietnes www.lursoft.lv Maksātnespējas reģistra datu bāzē publicēja informāciju par vēsturiskajiem fiziskās personas maksātnespējas procesiem ilgāk, nekā vienu gadu pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu izdarīšanas dienas, t.i. timekļa vietnē www.lursoft.lv informācija par vēsturiskajiem fiziskās personas maksātnespējas procesiem bija pieejama piecus gadus pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas izdarīšanas dienas.

Datu valsts inspekcija skaidro, lai arī SIA “Lursoft IT” nav Maksātnespējas likuma 132.panta trešās daļas tiešais adresāts (Maksātnespēja reģistra pārzinis ir Uzņēmumu reģistrs), tam ir saistoša šīs tiesību normas būtība un tajā ietvertā likumdevēja interpretācija, vērtējot samērīgumu starp datu subjekta interesēm uz savu personas datu aizsardzību un kontroli pār saviem personas datiem un SIA “Lursoft IT” un to klientu interesi turpināt personas datu apstrādi bez jebkādiem ierobežojumiem.

Administratīvais naudas sods 65 000 euro apmērā piemērots ņemot vērā, aizskarto datu subjektu skaitu, publicēto personas datu apjomu, kompānijas apgrozījuma apmēru[3], kā arī to, ka SIA “Lursoft IT” pēc Datu valsts inspekcijas saņemtajām norādēm neizbeidza un neierobežoja personas datu publicēšanu uz laiku, kamēr tiek noskaidrots, vai apstrāde ir atbilstoša normatīvajam regulējumam, t.i., par iespējamu Vispārīgajai datu aizsardzības regulai neatbilstošu datu apstrādi, publicējot informāciju SIA “Lursoft IT” tīmekļa vietnē www.lursoft.lv .

SIA “Lursoft IT” pārsūdzēja Datu valsts inspekcijas lēmumu tiesā, kas nozīmē, ka piemērotais sods nav uzskatāms par galēju.

 

Datu valsts inspekcijas lēmuma izraksts pieejams https://www.dvi.gov.lv/lv/lemumi


[1] https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/maksas-pakalpojumi/dokumentu-kopijas/elektroniskie-dokumenti/

[2] Maksātnespējas likuma 132. panta trešajai daļai fiziskās personas maksātnespējas procesa lietā ierakstītās ziņas publisko maksātnespējas reģistrā fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā, kā arī vienu gadu pēc ieraksta par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu izdarīšanas dienas.

[3] Administratīvo naudas sodu apmēra noteikšanas kritēriji uzņēmumiem un fiziskām personām pieejams https://www.dvi.gov.lv/lv/dvi