#dviskaidro Jaunumi Ziņas
sensitīvi dati

Datu valsts inspekcija bieži saskaras ar iedzīvotāju un organizāciju maldīgu izpratni par to, kas ir sensitīvi jeb īpašu kategoriju personas dati. Kaut arī visa informācija, kas par mums ir pieejama, atrodama vai kura sastāv no mūsu personas datiem, mūsuprāt, ir īpaši slepena un tādējādi nav apstrādājama, nav saucama par sensitīvu, datu aizsardzības izpratnē. Turpmākajā tekstā skaidrosim šī termina būtību un pielietošanu.

Atsevišķai informācijai, kas attiecināma uz starp citām līdzīgām personām atpazīstamu fizisku personu, ir īpaši būtiska ietekme uz personas pamattiesībām un brīvībām [1]. Šādu informāciju, kuru sauc par īpašu kategoriju personas datiem, neatbilstoši apstrādājot, iespējami palielināti riski gan personas diskriminācijai, gan ietekmei uz tās mantisko stāvokli, gan arī citiem būtiskiem pamattiesību aspektiem.

Par šādu informāciju uzskatāma [2]:

Ir sensitīvi personas dati

Nav sensitīvi personas dati

Personas rases vai etniskā piederība

Bezpeļņas organizācija veido sarakstus ar palīdzības saņēmējiem, ja tās mērķis ir ziedojumu vākšana un mērķēta palīdzība tieši vienai etniskai minoritātei.

Videoieraksts ar latviešu tautas deju kolektīvu, kurā ir arī etnisko minoritāšu pārstāvji.

 

Politiskie uzskati

Informācijas par personas politiskajiem uzskatiem apstrāde būs, piemēram, politiskas partijas biedru saraksta veidošana.

Informācija, ka persona sasniegusi balsstiesīgu vecumu.

Reliģiskā pārliecība

Personas dalība reliģiozā rituālā būs uzskatāma par īpašo kategoriju datu apstrādi.

Fakts, ka persona apmeklējusi tūrisma objektu, kas ir arī svētvieta – piemēram, Aglonas bazilika.

Filozofiskā pārliecība

Ziņas, ka persona ir pārliecināts veģetārietis.

Ziņas, ka persona veikalā iegādājusies lielu dārzeņu daudzumu.

Dalība arodbiedrībās

Apkopot ziņas par personām arodbiedrības biedriem, lai izpildītu Darba likumā noteiktos pienākumus.

Viedoklis, ka persona ir policists un daudzi policisti ir iesaistīti arodbiedrībās.

Ģenētiskie dati

Pakalpojums, kas saistīts ar personas ģenētiskā materiāla analīzi, piemēram, ciltskoka analīze.

 

Kolekcijas veidošana no priekšmetiem, kas satur citu personu ģenētisko materiālu, bet tas šāda materiāla analīzei netiek izmantots, piemēram, matu kolekciju.

Biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju

Personas pirkstu nospieduma biometriskas matricas veidošana, lai izmantotu to konkrētas personas piekļuves kontrolei kādam objektam (telpai, nožogojumam)

Attēlu, kuros redzams konkrētu personu pirkstu nospiedumu līniju raksts, apstrāde.

Veselības dati

Ārstam, iekļaujot pacienta kartiņā ziņas par apmeklējumu, izrakstītiem medikamentiem un citu normatīvajos aktos noteikto, par pacientu apkopojamo, informāciju.

Informācija, ka uzgaidāmajā telpā esošā persona ir gara auguma gaišmatis, kas valkā brilles.

Dati par fiziskas personas dzimumdzīvi un seksuālo orientāciju

Informācija par personas intīmajiem paradumiem, izvēlētajiem partneriem un to skaitu.

Ziņas par personas ģimenes stāvokli.

Par sensitīviem personas datiem nav uzskatāms personas telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, vārds, uzvārds, kā arī cita informācija, kas neietilpst minētajās kategorijās, kuras skaidri noteiktas Datu regulā.

Ņem vērā! Lielākoties personas datu izmantošana un no tās izrietošās sekas ir neatņemami saistāmas ar apstrādes nolūku. Tā, piemēram, ziņas par personas ģimenes stāvokli var izmantot, lai apkopotu kontaktinformāciju, kas saistāma ar konkrētu mājsaimniecību – izmantojot šādam nolūkam, dati nebūs uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem. Savukārt šo pašu informāciju izmantojot, lai izdarītu secinājumus par to, ar kāda dzimuma pārstāvi izveidota kopēja mājsaimniecība, un balstoties uz šo informāciju piedāvātu iegādāties intīmpreces, medikamentus vai reģistrēties iepazīšanās portālos, jau būs uzskatāms par īpašu kategoriju personas datu apstrādi.

Īpašu kategoriju personas datiem, lai nodrošinātu to tiesisku apstrādi, ir nepieciešams, papildus vispārējo datu aizsardzības nosacījumu ievērošanai, ievērot arī aizliegumus šos datus apstrādāt, ja vien to apstrādei nepastāv kāds no īpašiem priekšnoteikumiem [3], par kuriem skaidrosim nākamajā #DVIskaidro.

Datu regula noteic aizsardzību un apstrādes nosacījumus visu veidu identificējamu personu datiem, tomēr atsevišķi personas dati ir stingrāk aizsargājami, to jutīgā rakstura un satura dēļ. Tā ir informācija, kuru var uzskatīt par īpaši privātu un tādu, ar kuru personas nedalās jebkurā situācijā. Salīdzinājumam – personai radīsies mazāks, kaitējums, ja tās vārds un uzvārds tiks nodots nesaistītai trešajai personai, nekā, ja tās rīcībā nonāktu informācija par personai piemītošu retu slimību. Šāda īpaši aizsargājama informācija par personu ir īpašu kategoriju jeb sensitīvi personas dati.

Informācijai par īpašu kategoriju personas datu apstrādi, kuru var veikt organizācijai, būtu jābūt sniegtai arī organizācijas datu apstrādes noteikumos vai privātuma politikā vai pie pakalpojuma saņemšanas, lai jebkurā gadījumā personai būtu ērti ar to iepazīties. [4]

Darba vieta

Informatīvās atsauces:

[1] Datu regulas 51.apsvērums

[2] Datu regulas 9. panta 1. punkts

[3] Datu regulas 9. panta 2.punkts

[4] Datu regulas 13. un 14. pants