Straum''esanas platformas

Straumēšanas platformas ir digitālas platformas, kas nodrošina iespēju piekļūt dažādam audio, video un citam multimediju saturam tiešsaistē, tas ir, straumēt saturu tieši no interneta, nevis to lejupielādēt un uzglabāt ierīcē. Pirms ar straumēšanas pakalpojumu sniedzēju vienojamies par pakalpojumu saņemšanu, svarīgi savlaicīgi saprast, kādi dati tiks izmantoti pakalpojuma sniegšanas ietvaros, kā arī, kādā apjomā varam lemt par datu apstrādes nepieciešamību un kādos gadījumos no datu apstrādes nav iespējams izvairīties, ja vēlamies saņemt iecerēto pakalpojumu. Informāciju par datiem, kurus apstrādā konkrētā straumēšanas platforma, to apstrādes nolūku un tiesisko pamatu, kā arī informāciju par datu subjekta tiesībām varam iegūt, iepazīstoties ar tās privātuma politiku.

Dati, kas tiek apstrādāti

Lai nodrošinātu lietotāju vēlmēm atbilstošus pakalpojumus, straumēšanas platformas apstrādā ievērojamu datu apjomu. Straumēšanas platformu rīcībā dati nonāk dažādos veidos -  tiek izmantota gan informācija, ko klients ievada, izveidojot savu lietotāja kontu, gan arī dati, ko ikdienā veidojam neapzināti - veicot dažādas izvēles pakalpojuma lietošanas gaitā. Ja straumēšanas platformā pierakstāmies, izmantojot sociālo tīklu profilus, var tikt nodoti arī šo pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošie dati. Tālāk apkopoti datu veidi, ko visbiežāk apstrādā straumēšanas platformas.

  • Identificējoša informācija un kontaktinformācija - pārsvarā šīs kategorijas datus norādām, uzsākot lietot platformu, tā var ietvert lietotāja vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;
  • Norēķinu informācija - ja par platformas izmantošanu tiek piemērota maksa, lai pakalpojuma sniedzējs saņemtu regulāru samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, var tikt apstrādāti lietotāja maksājumu kartes dati vai ar  PayPal kontu saistītā informācija;
  • Intereses un uzvedība - lai nodrošinātu katram lietotājam pielāgotu saturu, platforma var fiksēt lietotāja iepriekšējās darbības un izvēles, piemēram, ja skatītājs bieži izvēlas skatīties noteikta žanra filmas, platformā izmantotais algoritms turpina piedāvāt noskatīties citas šī žanra filmas. Vērā tiek ņemta arī meklēšanas vēsture, diennakts laiks, kurā tiek izmantota platforma, tajā pavadītais laiks. Tāpat, ja lietotājam tiek piedāvāta iespēja vērtēt platformā pieejamo saturu, vērtējumi tiek analizēti un izmantoti tālākai satura pielāgošanai;
  • Tehniskā informācija -lai nodrošinātu ērtu platformas lietošanu jebkurā ierīcē, var tikt apstrādāta ierīces, kurā lietotājs izmanto platformu, tehniskā informācija (ierīces veids, modelis, operētājsistēma, ierīces iestatījumi), tāpat, lai nodrošinātu kvalitatīvu satura straumēšanu, var tik analizēts interneta savienojums, tā ātrums, IP adrese, savienojuma veids. Lai diagnosticētu problēmas un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, tiek ievākta informācija arī par tehniskām problēmām, ar ko lietotājs saskāries platformas lietošanas laikā.

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Norādīto datu apstrādes tiesiskie pamati atšķiras un tie ir atkarīgi no mērķa, kādam dati tiek iegūti un izmantoti. Skaidrojuma turpinājumā aplūkosim visbiežāk straumēšanas platformu privātuma politikās norādītos datu apstrādes pamatus.

  • Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei - dati tiek iegūti un apstrādāti, lai nodrošinātu pakalpojumu, ko persona ir vēlējusies saņemt, izvēloties konkrēto straumēšanas platformu, tas ir, bez šo datu apstrādes pakalpojumu nav iespējams nodrošināt. Piemēram, personas dati tiek apstrādāti, lai identificētu personu, kurai sniedzams pakalpojums, un radītu šī lietotāja kontu vai, piemēram, tiek apstrādāti lietotāja maksājumu kartes dati, lai pakalpojuma sniedzējs varētu saņemt maksu par sniegto pakalpojumu.
  • Datu subjekta sniegta piekrišana - bez pamata pakalpojumiem straumēšanas platformās sastopamies ar papildu piedāvājumiem, par kuriem varam brīvi lemt, vai vēlamies tos izmantot un līdz ar to atļaut savu datu apstrādi. Bieži šādu datu apstrāde saistīta ar mārketinga vajadzībām. Tā, piemēram, varam izvēlēties, vai ļaut apstrādāt datus, lai saņemtu tieši mums pielāgotas reklāmas.
  • Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai - šāds tiesiskais pamats tiek piemērots, ja konkrēto datu apstrāde nav nepieciešama pamata pakalpojuma sniegšanai, taču, samērojot savas un datu subjekta tiesības, pakalpojuma sniedzējs tos apstrādā, lai uzlabotu savu darbību, nodrošinātu atbilstošu klientu servisu un pārvaldītu biznesa riskus. Šāda apstrāde var izpausties, piemēram, lūdzot klientiem novērtēt saņemto pakalpojumu kvalitāti.
  • Uz pārzini attiecināms juridisks pienākums - pakalpojuma sniedzējam dati jāapstrādā, lai izpildītu prasības, kas noteiktas normatīvajā regulējumā, piemēram, ja to pakalpojuma sniedzējam pieprasa pilnvarotas personas tiesvedības procesa ietvaros.

Katrs norādītais tiesiskais pamats paredz atšķirīgu datu subjekta tiesību apjomu attiecībā uz tā datu apstrādi. Lai aizsargātu savu privātumu, brīvi varam lemt par datu apstrādes pārtraukšanu gadījumos, kad datu apstrādes tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana, un piekrišanas atsaukšana neietekmēs mūsu iespējas saņemt saturu, par ko esam vienojušies ar straumēšanas pakalpojuma sniedzēju. Turpretī datus, kurus pārzinis noteicis kā būtiskus līguma izpildei, tas ir, bez kuru apstrādes nav iespējams ievērot līgumslēdzēju tiesības, kā arī nodrošināt iespēju izpildīt tām uzliktos pienākumus, nevaram liegt apstrādāt, ja vēlamies saņemt atbilstošu pakalpojumu. Tāpat ierobežotas tiesības lemt par mūsu datu apstrādi ir arī gadījumos, kad pārzinis to veic, izpildot juridisku pienākumu, jo pārzinis nerīkojas savās interesēs Vienlaikus, kad straumēšanas platforma pamato kādu datu apstrādi kā izrietošu no juridiska pienākuma, taču lietotājam ir šaubas par šāda pienākuma pastāvēšanu vai nepieciešamās informācijas apjomu, lietotājs var lūgt norādīt konkrētu tiesību normu, kurā skaidri noteikts pārzinim uzliktais pienākums. Datu apstrādei, kura saskaņā ar platformas privātuma politiku tiek veikta pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai, varam iebilst, ja saskatām, ka pārziņa leģitīmo interešu ievērošana pārmērīgi aizskar mūsu privātumu. Vienlaikus jāatceras, ka bieži ar pārziņa leģitīmām interesēm tiek pamatota datu apstrāde, kuras rezultātā tiek veikti straumēšanas platformas uzlabojumi, kas ir ikkatra lietotāja interesēs.

Datu pārnesamība

Ja līdz šim izmantotās straumēšanas platformas vietā izlemjam izmēģināt kādu citu, taču vēlamies saglabāt un “paņemt līdzi” līdzšinējā platformā esošos datus (lietotāja informācija, iemīļots  saturs u.tml.), aktuālas ir Datu regulā paredzētās tiesības uz savu datu pārnesamību[1]. Datu regula paredz, ka mums ir tiesības saņemt no pārziņa datus, ko esam snieguši par sevi pārzinim, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt tos citam pārzinim. Tāpat datu subjektam ir tiesības minētos datus pārsūtīt no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams[2]. Saņemt datus pārnešanai varam, izmantojot platformu piedāvāto iespēju lejupielādēt datus par sevi un saviem ieradumiem, kuri ir platformas rīcībā, piemēram, lietotāja datus, informāciju par skatītajām filmām vai klausīto mūziku, izveidotajiem atskaņošanas sarakstiem un meklēšanas vēsturi, tomēr Latvijas tirgū pieejamās platformas šobrīd plaši nepiedāvā iespēju jaunu lietotāju profila izveidei un satura pielāgošanai izmantot no citām platformām saņemtus datus par lietotāju, kā arī iespēju pēc lietotāja pieprasījuma pārsūtīt šādu informāciju citam pārzinim.

Būsim pateicīgi, ja skaidrojuma kvalitātes novērtēšanas nolūkos aizpildīsiet šo aptauju https://www.visidati.lv/aptauja/2036992485/ 


[1] Par datu pārnesamību skaidrojām #DVIskaidro rakstā https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-kapec-izmantot-savas-tiesibas-uz-datu-parnesamibu 

[2] Regulas 20. pants