#dviskaidro
Dzimtas koks

Savas izcelsmes, tostarp, savas dzimtas iepazīšana stiprina piederības sajūtu, kā arī sniedz zināšanas par vēsturi un mūsu dzimtas lomu tajā. Interesanta var būt arī citu dzimtu pētīšana. Pārskatāmā veidā informāciju par savu vai kādu citu dzimtu iespējams apkopot, veidojot dzimtas koku. Tomēr, ņemot vērā, ka tas tiek veidots no personu datiem, svarīgi nodrošināt, lai mūsu vēlme būt zinošiem par savām vai citu personu saknēm, kā arī vēlme ar šāda veida apkopojumiem dalīties ar citiem nesamērīgi neapdraud dzimtas kokā norādīto cilvēku privātumu.

Lai saprastu, vai un kādas Datu regulas prasības attiecināmas uz dzimtas koka izveidi un tālāku izmantošanu, sākotnēji jānovērtē:

  • kādam nolūkam plānots izmantot dzimtas koku;
  • kādā formātā to plānots veidot (elektroniski vai papīra formātā);
  • kādu personu un kādu kategoriju personas dati tajā tiks iekļauti.

Kā esam skaidrojuši iepriekš, Datu regulu nepiemēro gadījumos, kad apstrādājam personu datus tikai personisku vai mājsaimniecisku pasākumu gaitā[1]. Ja dzimtas koku veidojam un izmantojam tikai savām un savu tuvinieku vajadzībām, piemēram, lai pētītu savas dzimtas vēsturi un nodotu apkopoto informāciju mantojumā savām atvasēm, kā arī, iespējams, padalītos ar savu veikumu pazīstamu cilvēku lokā, ar kuriem mūs saista personiskas attiecības vai noteikta uzticēšanās, šādas darbības neietilps Datu regulas tvērumā.

Vērtējot, vai uz veikto apstrādi būs attiecināma Datu regula, vēl jāņem vērā, ka Datu regulu piemēro tikai tādai personas datu apstrādei, kas pilnībā vai daļēji ir automatizēta un tādu personas datu apstrādei, kuri veido vai ir paredzēti, lai veidotu daļu no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar automatizētiem līdzekļiem[2]. Gadījumos, kad personu dati dzimtas kokā nav apstrādāti tādā veidā, lai, ar dažādiem rīkiem veicot meklēšanu pēc konkrētiem kritērijiem, citas personas spētu atlasīt konkrētas personas datus starp citiem datiem, Datu regula nebūs piemērojama. Piemēram, šādam kritērijam neatbilst papīra formātā izstrādāts dzimtas koks, taču dzimtas koks, kurš izstrādāts elektroniski kādā tam paredzētā tīmekļvietnē, var ietilpt Datu regulas tvērumā.

Datu regula netiek piemērota arī mirušu personu datu apstrādei[3], līdz ar to dzimtas koks vienlaikus var sastāvēt gan no tādiem personas datiem, kuru apstrāde ietilpst Datu regulas tvērumā, gan tādiem, kuru apstrādē Datu regula nav piemērojama.

Piemērs, kad uz apstrādi nav attiecināma Datu regula: Megijai Datiņai skolā uzdots mājas darbs izveidot savas ģimenes dzimtas koku. Megija to uzzīmē uz lielas papīra lapas un skaisti izkrāso. Pēc dzimtas koka izstrādes Megija to prezentē klasesbiedriem un skolotājai.

Savukārt, ja dzimtas kokā iekļautos datus paredzēts padarīt pieejamus ārpus šaura personu loka un šāds datu apstrādes veids paredz, ka trešās personas, izmantojot dažādus meklēšanas rīkus, spēj šādus personas datus atrast, personas datu apstrādei būs piemērojama Datu regula, līdz ar to dzimtas koka sagatavotājam un publicētājam jānodrošina, ka dzimtas kokā iekļauto radinieku personas datu apstrāde atbilst kādam no Datu regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem, kā arī to apstrādē jāievēro personas datu apstrādes principi.

Gadījumos, kad tiek izstrādāti citu dzimtu dzimtas koki, tā kā tie visbiežāk tiek izstrādāti pētniecības ietvaros, jāņem vērā Datu regulā paredzētais regulējums attiecībā uz personas datu apstrādi pētniecības nolūkos[4].

Piemērs, kad uz apstrādi attiecināma Datu regula: Megija Datiņa dzimtas koku izstrādā arī elektroniskā formātā kādā no speciāli šim nolūkam izveidotām tīmekļvietnēm, lai nodrošinātu, ka viņa, atklājot jaunus dzimtas koka atzarus, nepieciešamības gadījumā to var papildināt, jo uz papīra zīmētais dzimtas koks jau tagad ir aizņēmis visu lapu, kā arī tīmekļvietne piedāvā iespēju tajā atrast dzimtai piederošas personas. Uzstādījumos Megija paredz, ka dzimtas kokā iekļauto personu dati ir pieejami arī citiem tīmekļvietnes lietotājiem un var tikt izmantoti trešo personu dzimtas koku izveidē.

Pirms tādu darbību veikšanas, kas ietilpst Datu regulas tvērumā, pārzinim (personai, kas izstrādā un veic citas apstrādes darbības saistībā ar dzimtas kokā iekļautajiem personas datiem) jāinformē dzimtas kokā iekļautās personas par plānoto datu apstrādi. Pārzinim jānodrošina, lai šīs personas zina, kādam mērķim tiks izmantoti viņu dati, kam tie tiks nodoti, kā arī jābūt informētiem par viņu tiesībām pārraudzīt savu datu apstrādi.

Tāpat, ja dzimtas koku plānots izmantot ne tikai personiskām un mājsaimniecības vajadzībām, domājot par tajā iekļauto personu interesēm, tostarp, iespējamiem goda un cieņas aizskārumiem, tā izstrādē jāizvairās no pārmērīgas informācijas izpaušanas – piemēram, nepapildinot to ar personiskiem stāstiem par konkrēto cilvēku vai neaprakstot kādas īpašas pazīmes.

Gadījumos, kad dzimtas koks tiek veidots vai publicēts elektroniskā vidē, par šādā veidā veiktas personas datu apstrādes atbilstību atbildīgs ir ne tikai dzimtas koka izveidotājs, bet arī platformas, kurā personas dati tiek apstrādāti, uzturētājs, līdz ar to, izvēloties vietni, kurā veidot dzimtas koku, rūpīgi jāizvērtē vietnes uzticamība, tostarp, iepazīstoties ar tās privātuma politiku.

Par atbilstošiem tiesiskajiem pamatiem, dzimtas kokā iekļaujot dzimtas pārstāvju personas datus un darot tos zināmus citiem, atzīstama dzimtas kokā iekļautās personas piekrišana[5] vai pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses[6], ja konstatējams, ka datu subjektu intereses un tiesības nav svarīgākas.

Gadījumos, kad dzimtas kokā iekļautos personas datus plānots apstrādāt, pamatojoties uz pārziņa vai trešās personas leģitīmajām interesēm, pirms šādas apstrādes uzsākšanas obligāti veicama pārziņa vai trešās personas un datu subjekta interešu samērošana[7]. Tā, piemēram, dzimtas koka veidotājam jāizvērtē, vai mērķi nav iespējams sasniegt, neveicot personas datu apstrādi, jāņem vērā katras iekļautās personas statuss (piemēram, vai persona nav nepilngadīgais vai seniors), iespējamais aizskārums, ko šai personai var radīt plānotā apstrāde, personas iespējas veikt savu personas datu apstrādes pārraudzīšanu u.tml.

Tā kā dzimtas kokos mēdz ietvert arī izvērstu informāciju, ne tikai personas vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu, jālūko, lai gadījumos, kad dzimtas kokā tiek iekļauti arī īpašu kategoriju dati (piemēram, dati par reliģisko piederību vai veselības dati), to apstrāde tiek veikta atbilstoši kādam no šādu kategoriju datu apstrādei paredzētajiem tiesiskajiem pamatiem[8]. Informācijas, kas Datu regulas izpratnē pieskaitāma pie īpašu kategoriju personas datiem, apstrādes gadījumā pārziņa vai trešās personas leģitīmas intereses nav uzskatāmas par atbilstošu apstrādes pamatu.  

Būsim pateicīgi, ja skaidrojuma kvalitātes novērtēšanas nolūkos aizpildīsiet šo aptauju - https://www.visidati.lv/aptauja/2103231148/.


[1] Datu regulas 2. panta 2. punkta c) apakšpunkts

[2] Datu regulas 2. panta 1. punkts.

[3] Datu regulas 27. apsvērums

[4] Vairāk par personas datu apstrādi pētniecības nolūkos skaidrots Inspekcijas sagatavotajā skaidrojumā: https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-datu-apstrade-petnieciskos-nolukos 

[5] Datu regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

[6] Datu regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts

[7] Vairāk par līdzsvarošanas testu iespējams lasīt Inspekcijas sagatavotajā skaidrojumā: https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-parzina-legitimas-intereses-ka-tiesisks-pamats-personas-datu-apstradei-lidzsvarosanas-tests 

[8] Datu regulas 9. pants