#dviskaidro
KIBi_skaidro

Datubāzēs pieejamās ziņas par personu finanšu saistībām var nelabvēlīgi ietekmēt iespējas saņemt tādus pakalpojumus, pirms kuru nodrošināšanas tiek vērtēta saņēmēja kredītspēja. Datu valsts inspekcijā ik pa laikam saņemam jautājumus, kā panākt, lai no šādām datubāzēm tiktu dzēsta neaktuāla informācija par parādiem. Tāpat cilvēki interesējas, vai var lūgt dzēst arī patiesu informāciju, ja cilvēks nevēlas, lai šādi dati par viņu būtu pieejami un nepiekrīt datu apstrādei datubāzēs.

Lai mazinātu kredītrisku, veicinātu atbildīgu un godprātīgu saistību uzņemšanos, kā arī nodrošinātu efektīvāku kredītinformācijas pieejamību, kredītinformācijas biroji (turpmāk – KIB) apkopo plašu kredītinformācijas apjomu par fiziskām personām (pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajām pilnvarām). KIB datubāzēs glabā personu identificējošu informāciju, kā arī datus par kredītsaistībām un kredītspēju. KIB ir uzskatāmi par pārziņiem, līdz ar to ir atbildīgi par savu pakalpojumu sniegšanas laikā veikto personas datu apstrādi un datu subjektu tiesību ievērošanu.[1] Latvijā ir divi KIB, kuru darbībai Datu valsts inspekcija izsniegusi licenci.[2]

Jāatceras, ka piekrišana nav vienīgais tiesiskais pamats personas datu apstrādei, tādējādi tas, ka persona nav devusi piekrišanu informācijas iekļaušanai KIB datubāzēs un nevēlas, lai šāda informācija tiek apkopota, nenozīmē, ka tiek veikta nelikumīga personas datu apstrāde.

Normatīvie akti izsmeļoši nosaka, no kādiem avotiem KIB iegūst kredītinformāciju[3], kā arī nosaka, kādos gadījumos kredītinformācijas lietotājiem (personām, kurām ar KIB noslēgts rakstveida līgums par kredītinformācijas sniegšanu) ir tiesības iekļaut KIB datubāzē ziņas par personas parādu. To var darīt šādos gadījumos:

  • parāds ir apstiprināts ar tiesas spriedumu;
  • ir pagājis likumā noteiktais 30 vai 60 dienu termiņš no pirmās maksājuma kavējuma dienas;
  • ir saņemta klienta piekrišana šādas informācijas iekļaušanai KIB datubāzē.[4]

Ja KIB datubāzēs publicētās ziņas par parādiem ir pareizas, tā pienākums ir tās glabāt saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem:

  • piecus gadus gadījumos, kad parāds samaksāts vai parādsaistība izbeigusies uz cita pamata;
  • desmit gadus, ja parādu nesamaksā.[5]

Savukārt, ja persona uzskata, ka KIB datubāzē ir iekļautas kļūdainas ziņas, jāvēršas pie KIB vai personas, kas sniegusi ziņas KIB par kredītsaistībām, iesniedzot rakstveida iebildumu, kā arī tam jāpievieno pamatojošo dokumentu kopijas.[6]

Saņemot iebildumu, KIB jāpārbauda, vai tā datubāzē iekļautās ziņas atbilst kredītinformācijas lietotāja sniegtajām ziņām. Ja ziņas atbilst, par šo iebildumu tiek informēts lietotājs, kas šīs ziņas sniedzis. Lietotājam KIB pieprasījums, kas iesniegts saistībā ar iebildumu, jāizskata mēneša laikā un jāsniedz pamatota atbilde par saņemto informāciju KIB un klientam. Gaidot lietotāja atbildi, KIB datubāzē izdara atzīmi par šāda iebilduma saņemšanu. Savukārt kredītinformācijas lietotājs mēneša laikā pēc KIB pieprasījuma saņemšanas izskata klienta iebildumu un sniedz KIB un klientam pamatotu atbildi.

Jāņem vērā, ka KIB patstāvīgi var labot vai dzēst informāciju tikai tad, ja tiek konstatēts, ka konkrētā informācija neatbilst kredītinformācijas lietotāja sniegtajām ziņām vai pats kredītinformācijas lietotājs informē KIB par to, ka iekļāvis kļūdainu informāciju.

Atgādinām, ka jau iepriekš esam skaidrojuši, kā rīkoties gadījumos, kad informācija KIB datubāzē iekļauta saistībā ar prettiesiskām darbībām, tas ir, gadījumos, kad krāpniecības rezultātā noformētas kredītsaistības citas personas vārdā.[7]

Ievērojot datu subjektu tiesības uz savu personas datu apstrādes pārredzamību, cilvēkiem ir tiesības saņemt informāciju no KIB, kas par viņu tiek apstrādāta, kā arī informāciju par lietotāju, kurš KIB izmantojis ziņu pieprasīšanai un saņemšanai no valsts informācijas sistēmas. Šādu informāciju iespējams bez maksas saņemt tiešsaistē vai klātienē, kā arī pa pastu, sedzot pasta izdevumus.[8]

 


[1] Inspekcijas skaidrojums “Par kredītinformācijas biroju statusu”, pieejams: https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/par-kreditinformacijas-biroju-statusu  

[2] Kredītinformācijas biroju saraksts pieejams šeit: https://www.dvi.gov.lv/lv/kreditinformacijas-biroju-saraksts 

[3] Kredītinformācijas biroju likuma 6. pants

[4] Kredītinformācijas biroju likuma 11. panta pirmā daļa

[5] Kredītinformācijas biroju likuma 16. panta pirmā daļa

[6] Kredītinformācijas biroju likuma 22. pants

[7] #DVIskaidro “Kā rīkoties, ja prettiesisku darbību rezultātā iekļauta informācija kredītinformācijas biroja datubāzē?”, pieejams: https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-05122022 

[8] Kredītinformācijas biroju likuma 19. panta pirmā daļa