#dviskaidro
Tiesības iebilst automatizētai datu apstrādei

Ikvienam cilvēkam, kura dati tiek apstrādāti kādam konkrētam mērķim, Datu regulā ir noteiktas plašas tiesības, kā šo apstrādi kontrolēt. Atgādināsim, ka tās ir tiesības uz informāciju (būt informētam), piekļūt saviem datiem, labot, dzēst, ierobežot, pārnest savus datus no vienas organizācijas uz citu (noteiktos gadījumos), iebilst. Tāpat ikvienam ir tiesības iebilst, lai attiecībā uz viņu netiek pieņemts lēmums, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde. Respektīvi, ja noteiktā gadījumā lēmumu pieņem, piemēram, mākslīgais intelekts, tad organizācijai, kura veic šādu lēmuma pieņemšanu, ir jāinformē cilvēks, dodot iespēju apstrīdēt šo lēmumu un pieprasīt arī cilvēka iesaisti lēmuma pieņemšanā.

Šāda prakse, kad mūsu dati tiek apstrādāti automatizēti, mūsdienās kļūst aizvien populārāka. Piemēram, tiešsaistes mazumtirgotājs izmanto algoritmus, lai apstrādātu mūsu pasūtījumu.

Kā norāda Alise Datiņa, kura ļoti nopietni attiecas pret personas datu aizsardzību, - Datu regula dod cilvēkam tiesības netikt pakļautam lēmumiem, kuri tiek pieņemti tikai ar automatizētiem līdzekļiem. Jo īpaši, ja šie lēmumi var būtiski ietekmēt cilvēka likumīgās tiesības vai tā personīgos apstākļus. Šo pamattiesību mērķis ir aizsargāt mūsu autonomiju un labklājību no iespējamām algoritmiskās lēmumu pieņemšanas kļūmēm.

Automatizēta datu apstrāde ir atļauta:

  • ja ir saņemta cilvēka nepārprotamu piekrišanu šādai datu apstrādei;
  • ja tiesību akti atļauj izmantot algoritmus un ir noteiktas pienācīgas garantijas attiecībā uz personas tiesībām un brīvībām;
  • vai, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu līguma noteikumus (ja mērķi nevar sasniegt citā veidā).

Lai gan, Alise, strādājot ar tehnoloģiju uzņēmumiem, saprot, ka automatizētu lēmumu pieņemšana ir veids, kā uzlabot uzņēmuma efektivitāti, tomēr viņa uzsver:

  • ikvienam ir jābūt informētam par tiesībām izvēlēties – lēmumu pieņem bez cilvēka (organizācijas darbinieka) iejaukšanās procesā vai ar cilvēka (organizācijas darbinieka) iejaukšanos lēmumu pieņemšanas procesā;
  • mums ir tiesības paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumus, kas mūs ietekmē;
  • īpašu kategoriju dati nedrīkst tikt izmantoti uz algoritmiem balstītos lēmumos bez nepārprotamas piekrišanas vai cita tiesiska pamata.

Īpašu uzmanību Alise grib pievērst datu apstrādei, ko veic kredītiestādes. Piemēram, ja jūs piesakāties kredītam tiešsaistē un pieteikums tiek izvērtēts, izmantojot noteiktu algoritmu un tiek pieņemts lēmums atteikt kredīta piešķiršanu bez cilvēka iesaistīšanās, tas varētu negatīvi ietekmēt jūsu finansiālo labklājību. Uzsākot procesu, kredītdevēja iestādei ir skaidri jāinformē jūs par to, kā jūsu dati tiks izmantoti un ka lēmums tiks pieņemts automatizēti.

PIEKRIŠANA. Šādā gadījumā pirms pieteikuma iesniegšanas var tikt lūgta jūsu piekrišana. Noklikšķinot uz “Es piekrītu” vai citādā veidā sniedzot savu piekrišanu ar aktīvu darbību, jūs kredītdevēja iestādei esat  atļāvis jūsu datus apstrādāt automatizēti. Alise arī atgādina, ka piekrišanai ir jāatbilst visām Datu regulas prasībām.

PIEPRASĪT CILVĒKA IESAISTI. Ja uzskatāt, ka algoritmiskais lēmums var būt neobjektīvs, jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu pieteikums pārskata iestādes darbinieks. Kredītdevēja iestādei ir jāizpilda jūsu lūgums.

Tas nozīmē, ka Datu regula dod tiesības saglabāt kontroli pār personas datiem un nodrošina, lai ar  algoritmu palīdzību pieņemtie lēmumi neapdraudētu cilvēka labklājību vai juridiskās tiesības.

Būsim pateicīgi, ja skaidrojuma kvalitātes novērtēšanas nolūkos aizpildīsiet šo aptauju https://www.visidati.lv/aptauja/2036992485/ 

Plašāku skaidrojumu par personas tiesībām un to īstenošanu varat noskatīties Datu valsts inspekcijas tiešsaistes seminārā!

 

Tiesības iebilst
Datu pārnešana
Ierobežot datu apstrādi
logo
Datu aizsardziba
Tiesības tikt aizmirstam
Piekrīt datu apstrādei