darbinieku atlase

Uzņēmums SIA “Jāņi līgojas”, noslēdzot darbinieku atlases procesu uz vakanto amata vietu “vecākais eksperts”, izvēlējās kandidātu Pēteri.

SIA “Jāņi līgojas” un Pēteris vienojas par darba līguma noslēgšanu. Ņemot vērā Darba likumā noteiktās prasības, SIA “Jāņi līgojas”, pirms darba līguma slēgšanas lūdz Pēterim uz uzņēmuma elektronisko pasta adresi nosūtīt pases vai ID kartes kopiju.

Pēteris, baidoties no krāpniekiem un šauboties par SIA “Jāņi līgojas” lūguma likumību vērsās pie Datu valsts inspekcijas ar jautājumu:

“Vai, SIA “Jāņi līgojas”, slēdzot darba līgumu var prasīt nosūtīt personas apliecinoša dokumenta kopiju uz uzņēmuma elektroniskā pasta adresi? Kādus datus vispār uzņēmums var prasīt darba līguma noslēgšanai?”

Darba tiesiskajās attiecībās slēdzot līgumu, tiek piemērots Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts - personas datu apstrādes nepieciešama, lai nodrošinātu līguma izpildi vai noslēgšanu.

Darba devējam, lai noslēgtu darba līgumu ir nepieciešams iegūt vismaz darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, jo tas prasīts Darba likuma 40.panta otrās daļas 1.punktā. Tā pat, darba līgumā tiek ietverta atruna par darba samaksu, līdz ar to būs nepieciešama informācija par bankas kontu, lai darba devējs izpildītu savu līguma pusi pārskaitītu darba samaksu

Datu valsts inspekcija skaidro, ka, lai identificētu darbinieku un ievadītu nepieciešamos datus darba līgumā – nav nepieciešams kopēt personas apliecinošu dokumentu, bet pietiek, ja pretendents to uzrāda[1], savukārt atbildīgā persona noraksta darba līgumam nepieciešamos personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu.

Pandēmijas laikā, organizējot personāla atlasi un līguma slēgšanu attālināti – darba devējs, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasību, kas nosaka, ka pretendentam sagatavojot līgumu ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, lūdz pretendentu personas apliecinošu dokumenta kopiju nosūtīt uz elektronisko pasta adresi.

Datu valsts inspekcija vērš uzmanību, ka šādai personas datu apstrādei ne tikai nepastāv tiesiskais pamats, bet tā arī rada riskus, ka personas apliecinoša dokumenta kopija var nonākt trešo personu rokās.

Datu valsts inspekcijas ieskatā, šo prasību darba devējs var izpildīt, piemēram, organizējot videozvanu, kurā lūdz pretendentam sevi identificēt, uzrādot personas apliecinošu dokumentu. 

 

 


[1] Darba likums 35.pants Pirmā daļa 1.punkta – Sagatavojot darba līgumu, pretendentam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Personu apliecinoša dokumenta kopijas iegūšana un glabāšana

Vēršam uzmanību, ka personu apliecinoša dokumenta kopijas iegūšanas un glabāšanas vienīgais iespējamais tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 14.pantā norādītā pienākuma izpildei.

kolegi kalendara atzime dzimsanas dienu

Attēla avots: freepik.com