#dviskaidro Jaunumi Ziņas
Dzīvokļu ēka, kopīpašums

Iedzīvotāji savu īpašumu aizsardzībai izvēlas dažādas metodes – kāds savam privātīpašumam ierīko signalizāciju vai piesaka apsardzes pakalpojumus, cits norīko fizisko apsardzi, tomēr bieži kā pieejamākais un izdevīgākais risinājums ir videonovērošanas kameru uzstādīšana.

Videonovērošanas kameru uzstādīšanai sava privātā īpašuma teritorijā no personas datu aizsardzības viedokļa nav speciālu prasību. Tomēr, gadījumā, ja šādu kameru redzesloks, stiepjas ārpus privāta īpašuma, ir jāievēro dažādi nosacījumi, tai skaitā attiecībā uz personas datu aizsardzību. Par šīm prasībām neizpratnes pilnus jautājumus saņemam gan no tām personām, kuras ir uzstādījušas gan arī no personām, kas tikai vēlas uzstādīt videonovērošanas kameras. Informāciju par savām tiesībām vēlas saņemt arī tās personas, kuras nokļuvušas kameru redzeslokā un bažījas par savu tiesību iespējamu aizskārumu.


Kā veikt datu apstrādi videonovērošanas veidā atbilstoši datu aizsardzības prasībām, īpaši attiecībā uz gadījumiem, kad tā tiek veikta kopīpašumos – šajā gadījumā daudzdzīvokļu namos, kur īpašuma tiesības īsteno vairāk nekā viens īpašnieks?


 

Pirms videonovērošanas kameras uzstādīšanas kopīpašumā nepieciešams izvērtēt:

  1. Kāds ir mērķis videonovērošanas veikšanai – kādam nolūkam tiek uzstādīta videonovērošanas kamera kopīpašumā?
  2. Kāds ir likumīgs pamats videonovērošanas veikšanai kopīpašumā?
  3. Vai vairākums īpašnieku atbalsta videonovērošanas sistēmas uzstādīšanu kopīpašumā, tai skaitā ņemot vērā, ka uzstādīšana var būt saistīta ar darbiem kas izmaina īpašuma fasādi?
  4. Vai ir noteikta persona/organizācija, kas par šo datu apstrādi būs atbildīga, tai skaitā nodrošinot datu subjektu informēšanu, datu apstrādes principu un pamatprasību ievērošanu un personas datu aizsardzības tehnisko prasību ievērošanu?

Personai, kura ierosina un ir gatava uzņemties atbildību par datu apstrādi videonovērošanas veidā, piemēram, dzīvokļu biedrībai (pārzinis [1]) ir jānosaka mērķis, kādēļ šāda videonovērošana ir veicama. Šis mērķis parasti ir rodams izvērtējot iepriekš notikušus incidentus attiecībā uz īpašumu – biežas zādzības, apzīmētas sienas un citus noziedzīgus nodarījumus, kuru izvērtēšanai un pierādījumu iegūšanai kameras uzstādīšana un ierakstu iegūšana var būt risinājums.

Kad mērķis ir noteikts, ir jāsaprot, vai citi kopīpašuma īpašnieki piekrīt šādām izmaiņām īpašumā (ne tikai pašai datu apstrādei), kas attiecas uz izmaiņām, piemēram, dzīvojamās ēkas fasādē, veicot kameras (vai vairāku) uzstādīšanu.

Ja kopīpašums ir sadalīts dzīvokļa īpašumos, tad ir piemērojams Dzīvokļa īpašuma likums. Tajā noteikts, ka dzīvokļu īpašnieku kopība izlemj ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumu [2] un šāds lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” balsojuši 50% un vēl vismaz viens dzīvokļu īpašnieks, izņemot tos gadījumus, kuros šā likuma 17.pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība [3].

Datu valsts inspekcija neuzrauga Dzīvokļa īpašuma likuma piemērošanu un īstenošanu.

Katrai datu apstrādei ir jāpiemēro atbilstošs tiesiskais pamats. Lai arī Datu regulā [4] tie ir noteikti seši, tomēr, kad runa ir par datu apstrādi videonovērošanas veidā, tad labākais piemērojamais datu apstrādes tiesiskais pamats ir personas leģitīmo interešu aizsardzība [5],tādēļ datu apstrādes pārzinim ir pienākums veikt visu pušu interešu līdzsvarošanu. Tas nozīmē, ka pārzinim ir jāizvērtē iespējamais ieguvums no šādas datu apstrādes un jānostāda tas pret personu, kuras nokļūst videonovērošanas kameru filmēšanas zonā, interesēm un tiesībām. Secinājumam pēc šāda izvērtējuma ir jābūt, ka ieguvums no šādas datu apstrādes atsvērs personas tiesību ierobežojumu. Ja veicot izvērtējumu nonāk pie secinājuma, ka videonovērošanas veikšana rada neproporcionālu personas interešu un tiesību aizskārumu, tad šāda datu apstrāde nav atļauta un videonovērošanas kameras, pat, ja visi dzīvokļu īpašnieki tam ir piekrituši – izvietot nevar. [6]

Kad pārzinis ir ticis galā ar mērķa definēšanu un interešu līdzsvarošanu, ir nepieciešams izvērtēt personu informēšanas iespējas un veidu. Gadījumos, kad tiek veikta videonovērošana, personu informēšana ir īstenojama izmantojot informatīvās zīmes. Tās ir zīmes, kurās norāda vismaz pārziņa nosaukumu, kontaktinformāciju, datu apstrādes mērķi, kā arī iekļauj informāciju par komunikācijas kanālu, kurā iegūt citu informāciju par veikto datu apstrādi [7].

Būtiski ņemt vērā, ka, veicot videonovērošanu ir jānodrošina datu aizsardzības pamatprincipu ievērošana, tai skaitā datu glabāšana tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams noteiktajam nolūkam - piemēram: videonovērošanas veikšanas gadījumā, ja videonovērošana veikta iepriekš aprakstītā īpašuma aizsardzības un noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūka sasniegšanai, ir jānodrošina iespēja dzēst ierakstus jau pēc dažām dienām, gadījumos, ja nav noticis incidents, notikuša incidenta gadījumā jābūt iespējai nodrošināt konkrētā incidenta ieraksta izgūšanu no sistēmas, kuru tad var saglabāt tādu laika periodu, kāds nepieciešams incidenta izmeklēšanai. Dati jāapstrādā tā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tai skaitā aizsardzība pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi – novēršot nepiederošu personu piekļuvi ierakstiem, vai to nodošanu nepastāvot atbilstošam pamatojumam.

Datu valsts inspekcija nevērtē uzstādīto videonovērošanas kameru tehnisko specifikāciju. Vienlaikus Datu valsts inspekcija aicina izvairīties no audio ieraksta izmantošanas videonovērošanas laikā, jo jāņem vērā, ka audio ieraksta veikšana saistīta ar lielāku filmēto personu pamattiesību ierobežojumu, kā videonovērošana bez skaņas ieraksta.

Ar personas datu apstrādes videonovērošanas veidā nosacījumiem plašākā aprakstā ir iespējams iepazīties Rekomendācijā "Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā" un Datu valsts inspekcijas www.youtube.com kanālā.

Informatīvas atsauces:

[1] Saskaņā ar Datu regulas 4. panta 7. apakšpunktu, par personas datu apstrādes atbilstību regulai ir atbildīgs pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus [..].

[2] Dzīvokļa īpašuma likuma 16. panta pirmā daļa

[3] Dzīvokļa īpašuma likuma 16. panta trešā daļa. Izņēmums ir gadījumi, kuros šā likuma 17. pantā paredzēts cits lēmuma pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits vai lielāku nepieciešamo balsu skaitu noteikusi pati dzīvokļu īpašnieku kopība.

[4] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[5] Datu regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

[6] Vairāk par interešu izvērtējumu un līdzsvarošanas testa veikšanu iespējams izlasīt Datu valsts inspekcijas rekomendācijā “Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā”, 22.lp.

[7] Fizisko personu datu apstrādes likuma 36.panta trešā daļa. Informatīvās zīmes paraugs atrodams Datu valsts inspekcijas rekomendācijā “Videokameru uzstādīšana un videonovērošanas veikšana fiziskas personas privātīpašumā”, 16.lp.

 

Attēla avots: freepik.com