Darbinieks aizpilda veidlapu

Datu valsts inspekcija informē, ka š.g. 5. jūlija datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens notiks Datu valsts inspekcijas telpās Elijas ielā 17, Rīgā, 2. stāvā, 227. telpā plkst. 10.00.

! Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – personas apliecība (ID karte) vai pase un pildspalva.

Eksāmena programma:

  1. Ierašanās un reģistrācija plkst. 09:20-09:50
  2. 1. daļa (tests) plkst. 10:00-12:00
  3. Pārtraukums plkst. 12:00-12:30
  4. 2. daļa (uzdevumi) plkst. 12:30-14:30

! Pretendentiem, kuri pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties uz eksāmenu, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 11. punktu, ja iespējams, līdz eksāmena norises dienai jāiesniedz iesniegums* Datu valsts inspekcijai par neierašanos un tās iemesliem, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc eksāmena norises dienas.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Datu valsts inspekciju pa tālruni 67686024.

Informējam, ka pieteikšanās uz 5. jūlija eksāmenu ir noslēgusies!

Veiksmīgu gatavošanos!

*Iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta pirmās daļas prasībām – tajā jāiekļauj iesnieguma autora vārds un uzvārds, datums, paraksts.

Pašrocīgi parakstītus iesniegumus Datu valsts inspekcijā pieņem izmantojot pastu - Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 vai ievietojot Datu valsts inspekcijas 1. stāva pastkastītē šajā adresē. Elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtīt uz pasts@dvi.gov.lv vai  E-adreses informācijas sistēmā.

Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā