Ziņas

Datu valsts inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka sakarā ar lielo iesniegumu skaita uzkrājumu, kā arī personāla resursu trūkumu atsevišķos gadījumos nav iespējams ievērot Iesniegumu likumā noteikto termiņu atbildes uz privātpersonas iesniegumu sniegšanai.

Inspekcija paskaidro, ka aktīvi rīkojas, lai uzlabotu tās darbības efektivitāti un kvalitāti, uzlabojot iekšējos procesus un darba vidi, organizējot amata konkursus, lai piesaistītu profesionālus un motivētus darbiniekus. Tomēr arī sabiedrības pareiza izpratne par Inspekcijas funkcijām un veicamajiem uzdevumiem, var sekmēt visas sabiedrības un katra indivīda tiesību uz personas datu aizsardzību nodrošināšanu.

Tāpēc, lai primāri sniegtu palīdzību personām, kuru tiesības patiešām tiek aizskartas, kā arī veltītu resursus visai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, Inspekcija aicina iesniedzējus (fiziskas personas – datu subjektus) pirms vēršanās Inspekcijā izmantot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības un sākumā griezties pie pārziņa (persona, kas apstrādā – iegūst, glabā, publicē u.c.), noskaidrojot ar personas datu apstrādi saistītos jautājumus. Gadījumā, ja pārzinis nesniedz atbildi vai atsakās izpildīt datu subjekta tiesības, ir pamats vērsties Datu valsts inspekcijā. Plašāka informācija par datu subjekta tiesībām pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/zini-savas-tiesibas/.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 78.panta 2.punktu personai ir tiesības vērsties tiesā, ja uzraudzības iestāde trīs mēnešu laikā neizskata sūdzību vai neinformē datu subjektu par sūdzības, kas iesniegta uzraudzības iestādē, izskatīšanas virzību vai rezultātiem.

Inspekcija atvainojas par sagādātajām neērtībām un informē, ka, lai veicinātu Inspekcijas sasniedzamību un saziņu ar sabiedrību, Inspekcija ieviesa izmaiņas telefonisko konsultāciju sniegšanā, informācija pieejama – https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-izmainam-telefonkonsultaciju-sniegsana-2/.