Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā

Pieejami 2.jūlija datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena, kas organizēts pēc izmaiņām normatīvajā regulējumā[1], rezultāti.

Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenā piedalījās 31 pretendents[2], no kuriem 8 pretendenti eksāmenu nokārtoja sekmīgi.

"Datu aizsardzības speciālista eksāmens ļauj katram pārbaudīt savas zināšanas personas datu aizsardzībā un iegūt kvalificēta datu aizsardzības speciālista statusu. Tas arī ir apliecinājums pārziņiem un topošiem darba devējiem, ka personai ir zināšanās attiecīgajā jomā, lai sekmīgi palīdzētu organizācijai ieviest un ievērot personas datu aizsardzības prasības.  Tas, ka eksāmenu nokārto ne visi pretendenti, nozīmē, ka tas ir labs veids pārbaudīt, vai pretendentu zināšanas ir pietiekamā līmenī, un pierāda, ka joprojām ir nepieciešams pilnveidot savu attīstību šajā jomā. Kā arī tas, ka pretendents ir nokārtojis eksāmenu, nenozīmē, ka tas savu ir paveicis un zināšanas papildināt vairs nav nepieciešams."  Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka

Eksāmena uzdevumus sagatavoja Datu valsts inspekcijas direktores izveidota komisija. Komisija izstrādāja eksāmena testa daļas jautājumus un praktiskos uzdevumus, ievērojot normatīvajā regulējumā noteiktās tēmas, lai pārbaudītu pretendentu zināšanas personas datu aizsardzības tiesību un prakses jomā, kā arī lai novērtētu pretendentu profesionālo kompetenci praktisko uzdevumu risināšanā.

Eksāmenā tika pārbaudītas pretendentu zināšanas par personas datu aizsardzības tiesisko ietvaru – Vispārīgā datu aizsardzības regula (tvērums, definīcijas, personas datu apstrādes principi, tiesiskais pamats, datu subjektu tiesības, pārziņa un apstrādātāja atbildība, pārskatatbildības pasākumi,  personas datu nodošana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām u.c.) un Fizisko personu datu apstrādes likums. Eksāmenā tika pārbaudītas arī pretendenta zināšanas par citiem starptautiskajiem, Eiropas Savienības līmeņa un nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumus, kā arī judikatūru personas datu aizsardzības jomā. Īpaši tika pārbaudītas zināšanas par pārziņa atbildību un personas datu drošību, tostarp zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, izpratne par informācijas drošību, risku analīze un vadība personas datu aizsardzības jomā, zināšanas par ietekmes novērtējuma uz personas datu aizsardzību veikšanu, personas datu apstrādes un informācijas sistēmu audits u.c. tēmas.

Lai palīdzētu pretendentiem sagatavoties kvalifikācijas eksāmenam, Datu valsts inspekcija 2021.gada 29.jūnijā organizēja konsultāciju, kurā pretendentus iepazīstināja ar eksāmena kārtību, kā arī vērsa pretendentu uzmanību, kurām tēmām un jautājumiem jāpievērš uzmanību, lai veiksmīgi sagatavotos eksāmenam[3].  

Datu aizsardzības speciālista eksāmena vērtēšanas komisija, vērtējot kvalifikācijas eksāmena darbus un rezultātus, secināja, ka pretendentiem grūtības sagādāja tehniskie speciālās IT jomas jautājumi, vienlaikus pretendenti, kopumā bija labi sagatavojušies jautājumiem par personas datu aizsardzības teorētiskajiem pamatiem, tiesisko ietvaru un judikatūru.

Kvalificēto personas datu aizsardzības speciālistu saraksts pieejams šeit.


Papildinformācija

Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena organizēšanas kārtību noteic Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumi Nr.620 "Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi" .

Noteikumi noteic kārtību, kādā datu aizsardzības speciālista pretendents piesakās datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenam, eksāmena saturu, norises un vērtēšanas kārtību, prasības profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai, datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas kārtību.

Fizisko personu datu apstrādes likuma 17. pants noteic, ka datu aizsardzības speciālista pienākumus drīkst veikt persona, kura atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 37. panta 5. punktā noteiktajiem kritērijiem. Pārzinis vai apstrādātājs par datu aizsardzības speciālistu var norīkot personu, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā ir iekļauta Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu sarakstā, vai citu personu.

Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu datu aizsardzības speciālista kvalifikācija vairs nav obligāta prasība un eksāmena kārtošana ir brīvprātīga.

 

 

 

 


[1] 07.10.2020. “Ministru kabinets apstiprina Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumus” https://www.dvi.gov.lv/lv/ministru-kabinets-apstiprina-datu-aizsardzibas-specialista-kvalifikacijas-noteikumus

[2] Eksāmenam sākotnēji pieteicās 48 pretendenti, tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un eksāmena pārcelšanu uz nenoteiktu laiku, tad vairāki pretendenti atteicās vai lūdza pārcelt dalību.

[3] Informācija 2021.gada 2.jūlija datu aizsardzības speciālista eksāmena pretendentiem https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/informacija-2021gada-2julija-datu-aizsardzibas-specialista-eksamena-pretendentiem un  https://www.dvi.gov.lv/lv/media/1096/download

Attēla avots:freepik.com