Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Kredītinformācijas birojam ir nepieciešama licence, lai sniegtu kādu no šādiem pakalpojumiem:
1) par fizisko personu iegūtas kredītinformācijas apstrāde, lai to nodotu trešajām personām izmantošanai kādam no Kredītinformācijas biroju likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem;
2) ierobežotas pieejamības informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par fizisko personu pēc tādas personas pieprasījuma, kurai ir tiesisks pamats saņemt ziņas no valsts informācijas sistēmas, un iegūto ziņu nodošana minētajai personai kādam no Kredītinformācijas biroju likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem.

Procesa apraksts

 1. Iesniegums kredītinformācijas biroja darbības licences saņemšanai
  Pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā veicama valsts nodevas apmaksa.
  Saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likuma 8.panta trešo daļu par licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu kredītinformācijas birojs maksā valsts nodevu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.267 „Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” 36.punktu valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir 9100 euro. Valsts nodevas apmērs par licences pārreģistrēšanu ir 4550 euro.
  Par pakalpojumu var norēķināties ar maksājuma kartēm uz vietas Datu valsts inspekcijā Elijas iela 17, 2.stāvā, telpā Nr.227, Rīga vai veicot maksājumu kontā:
  Rekvizīti:
  Saņēmējs: Valsts Kase
  Reģistrācijas Nr.: 90000050138
  Konta Nr.: LV51TREL1060190913600
  Saņēmēja BIC: TRELLV22
  Pēc valsts nodevas apmaksas akciju sabiedrība iesniedz Datu valsts inspekcijā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju (pievienojot to pamatojošus dokumentus):
  1. ziņas par iesniedzēju (akciju sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese);
  2. to akcionāru sarakstu, kuriem pieder vairāk par pieciem procentiem akciju sabiedrības akciju;
  3. ja akciju sabiedrības padomes vai valdes loceklis ir ārvalstnieks, – izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesnieguma licences saņemšanai iesniegšanas dienas;
  4. ja iesniegumu iesniedz ārvalstu akciju sabiedrība, kas Latvijā ir reģistrējusi filiāli, – attiecīgās valsts nodokļu administrācijas iestādes vai kompetentās iestādes apliecinātu izziņu, ka akciju sabiedrībai nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;
  5. informāciju, kas ietver vismaz šādas ziņas:
  5.1. datortīkla slēguma shēma izmantojamām iekārtām un serveriem;
  5.2. serveru datu glabāšanas iekārtu un tīkla iekārtu saraksts (norādot modeļu nosaukumus);
  5.3. izmantojamās programmatūras saraksts ar versijām;
  5.4. iekārtu atrašanās vietas adrese;
  6. sistēmas drošības politiku, drošības un lietošanas noteikumus;
  7. risku novērtējuma dokumentu. Tajā norāda šādas ziņas:
  7.1. sistēmas darbības joma;
  7.2. identificēto risku ietekme uz sistēmas darbību (tai skaitā novērtējot risku iestāšanās varbūtību, materiālos un nemateriālos zaudējumus), ietekme uz sistēmas pieejamību, datu konfidencialitāte;
  7.3. ja notikuši sistēmas drošības pārkāpumi, papildus norāda šādas ziņas:
  7.3.1. pretpasākumi, lai novērstu šādus pārkāpumus;
  7.3.2. aizsardzības līdzekļi, kas tiks izmantoti, ja informācijas sistēmas drošības pārkāpumi atkārtosies;
  7.3.3. uzskaitītie nenovērstie riski;
  7.3.4. nepieciešamo uzlabojumu uzskaitījums (norādot tos prioritārā secībā);
  8. audita ziņojumu;
  9. informāciju, kas apliecina akciju sabiedrības atbilstību šo noteikumu 5.1., 5.2. apakšpunktā un 7. punktā minētajām prasībām;
  10. informāciju par kredītinformācijas avotu veidiem, kā akciju sabiedrība plāno iegūt kredītinformāciju, kā arī kredītinformācijas saņēmēju kategorijas;
  11. apliecinājumu, ka personas datu apstrāde, informācijas sistēmas, iekārtas un procedūras atbilst šiem noteikumiem un Kredītinformācijas biroju likumam. Minēto apliecinājumu izsniedz akciju sabiedrība, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus un atbild par personas datu apstrādi;
  12. ja akciju sabiedrība vai kāds no tās darbībai nepieciešamajiem elementiem (piemēram, iekārtas vai infrastruktūra) atrodas ārpus Latvijas Republikas, – dokumentu, kas pamato, ka Datu valsts inspekcijai būs iespējams veikt kredītinformācijas biroja uzraudzību attiecībā uz ārpus Latvijas Republikas veikto darbību, kas skar kredītinformācijas biroja darbību Latvijā, vai tiem elementiem, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas.

 2. Iesnieguma izvērtēšana
  Ja iesniegumam nav pievienoti visi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.267 „Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi" minētie dokumenti vai nav sniegta visa šo noteikumu 13. un 14. punktā minētā informācija, vai sniegtā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, vai dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai ir nepieciešama papildu informācija lēmuma pieņemšanai, Datu valsts inspekcija par to rakstiski informē akciju sabiedrību, norādot termiņu, līdz kuram akciju sabiedrībai attiecīgie dokumenti vai informācija jāiesniedz, un attiecīgi pagarina Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.267 „Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi šo noteikumu 15. punktā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu.
  Lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci Datu valsts inspekcija pieņem mēneša laikā no dienas, kad saņemta visa 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.267 „Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi" 13. un 14. punktā minētā informācija un dokumenti.

 3. Lēmuma paziņošana
  Lēmums tiek nosūtīts akciju sabiedrībai uz tās juridisko adresi.
  Licenci var izsniegt elektroniskā dokumenta veidā, ja akciju sabiedrība izteikusi šādu lūgumu.

Saņemt pakalpojumu