Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nodrošināta iespēja pārziņiem paziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Procesa apraksts

 1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņojuma iesniegšana 72 stundu laikā
  Ja ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums - drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem, pārzinis paziņo Datu valsts inspekcijai par personas datu aizsardzības pārkāpumu 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums pārzinim kļuvis zināms. Paziņojums iesniedzams aizpildot veidlapu https://www.dvi.gov.lv/lv/personas-datu-apstrades-aizsardzibas-parkapum…

  Paziņojumā:
  • apraksta personas datu aizsardzības pārkāpuma raksturu, tostarp, ja iespējams, norāda attiecīgo datu subjektu kategorijas un aptuveno skaitu un attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas un aptuveno skaitu;
  • norāda datu aizsardzības speciālista vārdu un uzvārdu un kontaktinformāciju vai informāciju par citu kontaktpunktu, kur var iegūt papildu informāciju;
  • apraksta personas datu aizsardzības pārkāpuma iespējamās sekas;
  • apraksta darbības vai pasākumus, ko pārzinis veicis vai ierosinājis veikt, lai novērstu personas datu aizsardzības pārkāpumu, tostarp attiecīgā gadījumā – pasākumus, lai mazinātu tā iespējamās nelabvēlīgās sekas.

  Ja paziņošana Datu valsts inspekcijai nav notikusi 72 stundu laikā, pārkāpuma paziņojumam pievieno paskaidrojumu par kavēšanas iemesliem.
  Pārkāpuma paziņojumu iesniedz Datu valsts inspekcijā.

Saņemt pakalpojumu