Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms eksāmena norises dienas Datu valsts inspekcija izsludina pieteikšanos eksāmenam, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē www.dvi.gov.lv. Lai pieteiktos eksāmenam persona, kura vēlas kārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu Datu valsts inspekcijā iesniedz iesniegumu. Eksāmenam ir divas daļas:
- pirmā daļa 60 testa jautājumi;
- otrā daļa divu praktisko uzdevumu risināšana.

Procesa apraksts

 1. Maksa par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu
  Personai, kura vēlas kārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu, pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā jāveic samaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.noteikumiem Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” (Maksa par pakalpojumu ir 188,78 euro). Par pakalpojumu var norēķināties ar maksājuma kartēm Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā, vai veicot maksājumu kontā:
  Rekvizīti:
  Saņēmējs: Datu valsts inspekcija
  Nod. maks. reģ. Nr. LV 90001037264
  Adrese: Elijas 17, Rīgā, LV-1050.

  Valsts Kase
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV88TREL2190463002000
  Mērķis: Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens
  Maksājuma uzdevuma piezīmēs lūdzam norādīt maksātāja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu un ieņēmumu kodu EKK 21399.

 2. Iesnieguma datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena kārtošanai iesniegšana
  Lai pieteiktos datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenam, persona, kura vēlas pieteikties eksāmenam Datu valsts inspekcijā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda:
  1. vārdu, uzvārdu;
  2. personas kodu;
  3. elektroniskā pasta adresi;
  4. tālruņa numuru, ja pretendents kā papildu saziņas veidu vēlas to norādīt;
  5. ziņas, ka veikta samaksa par eksāmena kārtošanu, vai pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (neapliecinātu).

 3. Datu aizsardzības speciālista eksāmens
  1. Ierodoties uz eksāmenu uzrādams personu apliecinošs dokuments. Pretendentam tiek piešķirts unikāls identifikācijas kods.
  2. Pirms eksāmena informē par eksāmena norises kārtību.
  3. Eksāmens sastāv no divām rakstiskām daļām:
  3.1. pirmā daļā 60 testa jautājumi, sadalīti trijās nodaļās:
  - 30 jautājumi personas datu aizsardzības jomā- teorētiskie pamati un tiesiskais regulējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un Fizisko personu datu apstrādes likumu:
  - 20 jautājumi par pārziņa atbildību un personas datu drošību;
  - 10 jautājumi par personas datu aizsardzības tiesisko ietvaru un judikatūru.
  3.2. otrā daļa divu praktisko uzdevumu risināšana.
  4. Eksāmens norisinās vienā dienā. Eksāmena vienas daļas ilgums ir divas stundas.
  5. Eksāmena pirmo un otro daļu kārto, izmantojot eksāmena darba izpildes lapu, norādot tajā piešķirto identifikācijas kodu.

 4. Eksāmena rezultāti
  Lēmumu par pretendenta iekļaušanu datu aizsardzības speciālistu sarakstā, ja eksāmens nokārtots sekmīgi, vai par atteikumu pretendentu iekļaut sarakstā, ja nav nokārtots eksāmens Datu valsts inspekcija pieņem 15 darbadienu laikā pēc eksāmena norises dienas un paziņo pretendentam 5 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
  Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu, viņš ir tiesīgs atkārtoti pieteikties eksāmena kārtošanai. Eksāmenu skaits nav ierobežots.

Maksājumi

PozīcijaCena
Maksa par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena kārtošanu188.78 EUR

Saņemt pakalpojumu