attēls

Eiropas Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei

JAUNAIS ES DATU AIZSARDZĪBAS REGULĒJUMS — STIPRĀKA AIZSARDZĪBA un JAUNAS IESPĒJAS

2016. gada 6. aprīlī ES vienojās veikt būtisku datu aizsardzības sistēmas reformu, pieņemot datu aizsardzības reformu paketi, kurā ietilpst Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), ar ko aizstāj divdesmit gadus veco Direktīvu 95/46/EK (“Datu aizsardzības direktīvu”), un Policijas direktīva. Jaunais ES mēroga datu aizsardzības instruments, Vispārīgā datu aizsardzības regula (“Regula”), būs jāsāk tieši piemērot no 2018. gada 25. maija — divus gadus pēc tā pieņemšanas un stāšanās spēkā.

Jaunā Regula stiprinās fizisko personu tiesības uz personas datu aizsardzību, atspoguļojot datu aizsardzības būtību kā Eiropas Savienības pamattiesības.

Nodrošinot tādu noteikumu vienotu kopumu, kas ir tieši piemērojami dalībvalstu tiesību sistēmās, tiks garantēta personas datu brīva aprite starp ES dalībvalstīm un stiprināta patērētāju uzticība un drošība, kas ir divi obligāti elementi, lai eksistētu reāls digitālais vienotais tirgus. Tādējādi Regula pavērs jaunas iespējas uzņēmumiem, jo īpaši mazākajiem, arī padarot skaidrākus noteikumus par datu starptautisku nosūtīšanu.

Kaut gan jaunā datu aizsardzības sistēma ir veidota uz esošo tiesību aktu pamata, tai būs plaša ietekme un noteiktos aspektos būs nepieciešami būtiski pielāgojumi. Tāpēc Regulā bija paredzēts divu gadu pārejas periods — līdz 2018. gada 25. maijam —, lai dalībvalstīm un ieinteresētajām personām dotu laiku pilnībā sagatavoties jaunā tiesiskā regulējuma piemērošanai.

Pēdējos divos gados visas ieinteresētās personas — no valstu pārvaldēm un valsts datu aizsardzības iestādēm līdz datu pārziņiem un apstrādātājiem — ir iesaistījušās vairākās aktivitātēs ar mērķi nodrošināt, ka tiek izprasta jaunā datu aizsardzības regulējuma izmaiņu nozīme un apmērs un ka visi dalībnieki ir gatavi tā piemērošanai. Tā kā noteiktais termiņš — 25. maijs — tuvojas, Komisija uzskata, ka šis darbs ir kritiski jānovērtē un ir jāapsver, kādi turpmāki pasākumi varētu būt lietderīgi, lai garantētu, ka ir nodrošināti visi elementi, lai sekmīgi sāktu piemērot jauno regulējumu.

Informāciju sagatavoja Eiropas Komisija.