Aprit pieci gadi kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas

Šodien, 25.maijā, aprit pieci gadi, kopš Latvijā ieviesta Vispārīgā datu aizsardzības regula (Datu regula). Līdz ar Datu regulas tiešu piemērošanu, cilvēkiem būtiski tika paplašināta to kontrole pār to personas datiem. Vairāku tiesību (piemēram, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst personas datu apstrādei, kā arī tiesības tikt aizmirstam) esamība padara cilvēku ikdienu vienkāršāku un drošāku, spējot pašiem attiecīgos gadījumos ietekmēt darbības, kas tiek veiktas ar to datiem.

Pateicoties sadarbībai ar partneriem, un Datu valsts inspekcijas, kā Datu regulas uzraudzības iestādes darbam, gan piemērojot korektīvos līdzekļus, gan nodrošinot konsultācijas un organizējot dažāda veida pasākumus kā iedzīvotājiem, tā arī organizācijām, esam veicinājuši iesaistīto personu vienotu izpratni par Datu regulas normām, fizisko personu datu drošību, to atbilstošu apstrādi un izmantošanu.

Datu regulas mērķis ir veicināt fizisko personu datu aizsardzību, uzlabot datu aizsardzības un pārvaldības vidi organizācijās, veicināt uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes personas datu apstrādes procesu sakārtošanu ilgtermiņā. Datu regula visiem Eiropas iedzīvotājiem nodrošina vienādas iespējas un tiesības aizsargāt savu datu drošību.

Atzīmējot Datu regulas piekto gadadienu, esam sagatavojuši pārskatu par saņemto sūdzību un pārbaužu skaitu un veiktajiem sabiedrības informēšanas pasākumiem periodā no 2018. līdz 2022. gadam.

Sūdzību skaits

Pārbaužu skaits
Pieņemto lēmumu skaits

Administratīvo pārkāpumu lietās piecu gadu laikā piemērotā naudas soda intervāls svārstījās no 200 EUR līdz 1,2 miljoniem EUR. Piecu gadu laikā kopā naudas sods piemērots gandrīz 1,6 miljonu EUR apmērā.

Lai nodrošinātu normatīvo aktu ievērošanu personas datu aizsardzības jomā, vienlaikus veicinot pārziņu pilnīgu izpratni par izdarīto pārkāpumu, Datu valsts inspekcija 2022. gadā pievērsās iespējai slēgt administratīvos līgumus tajos gadījumos, kad pārzinis atzīst pārkāpumu.

Tā pat Datu valsts inspekcija 2017. gada 15. jūnijā parakstīja sadarbības memorandu par "Konsultē vispirms" principa iedzīvināšanu, veicinot valsts pārvaldes iestāžu uz klientu orientētu darbību. "Konsultē vispirms" princips paredz valsts pārvaldes uzraudzības iestādēm sadarboties ar uzņēmējiem un strādāt pēc principa, ka galvenais nav sodīt, bet gan būt uzņēmēja uzticamam palīgam un sadarbības partnerim.

Principu “Konsultē vispirms” Datu valsts inspekcija izmantoja 870 pārkāpumu gadījumos, aicinot datu pārziņus novērst nepilnības personas datu apstrādē un aizsardzībā, nevis piemērojot naudas sodus.

Konsultē vispirms principa piemērošana

Līdz ar Datu regulas piemērošanu, pārzinim personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, paziņot par pārkāpumu uzraudzības iestādei, izņemot gadījumus, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

Personas datu aizsardzībās pārkāpuma paziņojums

Datu valsts inspekcijas ikdienas komunikācijai ar sabiedrību ir ļoti būtiska un nozīmīga loma, jo stājoties spēkā Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, kuras prasību piemērošana uzsākta ar 2018. gada 25. maiju, iestādes pamatuzdevums ir veicināt sabiedrības izpratni attiecībā uz personas tiesībām uz privātumu un atbildīgo personu pienākumu nodrošināt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai ievērotu drošu personas datu apstrādi un aizsardzību. Datu valsts inspekcija aktīvi strādā, lai informētu sabiedrību par personas datu apstrādi un aizsardzību, organizāciju tiesībām un pienākumiem, veicot personas datu apstrādi.

Pēdējo piecu gadu laikā ir veikti plaši sabiedrības informēšanas pasākumi. Sadarbojoties ar masu saziņas līdzekļiem, sabiedrībai ir sniegtas konsultācijas un padomi par daudziem ar personas datu aizsardzību saistītiem aspektiem, aktuālām problēmām un iestādes pieņemtajiem lēmumiem.

Konsultācijas iedzīvotājiem un organizācijām
Semināri un konferences

Organizēto pasākumu ieraksti pieejami: https://www.dvi.gov.lv/lv/prezentacijas-un-video

2021. gada 16. novembrī tika organizēta starptautiska konference “Personas dati – nākotnes perspektīva! 2021”, kurā uzstājās vadošie speciālisti no Latvijas un ārvalstīm, lai dalītos ar savu pieredzi par dažādiem personas datu apstrādes un aizsardzības aspektiem, aplūkojot aktuālus jautājumus desmit dažādās sesijās, sākot ar privātpersonas veikto datu apstrādi sociālajos tīklos līdz tiesībaizsardzības iestāžu veiktajai personas datu apstrādei.

2022. gada 16. septembrī tika organizēta starptautiska konference “Personas dati – nākotnes perspektīva! 2022”, kurā uzstājās vadošie speciālisti no Latvijas un ārvalstīm. Konferencē tika apskatīti tādi jautājumi kā digitālais eiro un privātums, sejas atpazīšanas tehnoloģijas, veselības dati un digitalizācija, sīkdatnes un pieejamās alternatīvas, kā arī jaunās Eiropas likumdošanas iniciatīvas digitālo pakalpojumu, digitālā tirgus un datu pārvaldības jomās.

Izstrādātās rekomendācijas un vadlīnijas

Ievērojot mainīgās tendences tehnoloģiju laikā, kad personas datu apstrāde kļūst automatizētāka, tādējādi apstrādājot vairāk personas datus, kas skar lielāko daļu sabiedrību, kā arī aktuālos jautājumus Covid-19 pandēmijas laikā, Datu valsts inspekcija 2021.gadā aizsāka un izveidoja rubriku #DVIskaidro. #DVIskaidro mērķis ir nodrošināt, lai pieejamā informācija par personas datu apstrādi būtu saprotama ikvienam interesentam un atspoguļotu sabiedrībai aktuālus jautājumus. Raksti rubrikas #DVIskaidro ietvaros pieejami https://www.dvi.gov.lv/lv/dviskaidro.

Īstenotas sabiedrības informēšanas kampaņas

  • Lai skaidrotu robežu starp vārda brīvību un privātumu digitālajā laikmetā, tika īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa “Balts uz melna”. Kampaņas ietvaros medijos tika publicēti vairāki raksti un organizētas vairākas intervijas radio un televīzijā par robežu starp vārda brīvību un privātumu, savu un citu cilvēku fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs, sagatavoti vairāki video par personas datu aizsardzību un cilvēku uzvedību sociālajos tīklos. https://www.dvi.gov.lv/lv/baltsuzmelna
  • Organizēta informatīva kampaņa "Tavi dati – Tava drošība" 2022. gadā, lai pievērstu uzmanību datu aizsardzībai, privātumam un lai veicinātu datu aizsardzības labo praksi, atzīmējot starptautisko Datu aizsardzības dienu - 28. janvārī Datu valsts inspekcija īstenoja sabiedrības informēšanas kampaņu “Tavi dati – Tava drošība!”, aicinot cilvēkus izturēties atbildīgi pret saviem datiem, pārraugot un kontrolējot savu datu nodošanu trešajām personām, īstenojot Datu regulā noteiktās tiesības.  Informācija par kampaņu #TAVIDATITAVADROŠĪBA un kampaņas informatīvie materiāli pieejami: https://www.dvi.gov.lv/lv/tavi-dati-tava-drosiba
  • Informatīva kampaņa “Dati ir vērtība – sargā tos!”. 2023. gadā Datu valsts inspekcija īsteno kampaņu “Dati ir vērtība – sargā tos!” ar mērķi veicināt sabiedrības informētību par personas datu aizsardzību, kā arī vērst uzņēmēju uzmanību uz nepieciešamību atbildīgi izturēties pret klientu personas datu apstrādi,  jo  rūpes par klientu datu drošību vairos ne tikai viņu uzticēšanos uzņēmējam, bet arī sekmēs biznesa attīstību kopumā!   Kampaņas materiāli pieejami: https://www.dvi.gov.lv/lv/kampana-dati-ir-vertiba-sarga-tos

Datu aizsardzība ir ikviena iedzīvotāja, katras organizācijas un visas valsts atbildība, aicinām ikvienu turpmāk atbildīgi izturēties katram pret saviem un sev uzticētajiem datiem.

Detalizēta informācija pieejama https://www.dvi.gov.lv/lv/publikacijas-un-parskati