#dviskaidro Jaunumi Ziņas
dviskaidro-atbilstosa-personas-datu-apstrade-organizejot-tiessaistes-seminaru

Alise Datiņa, strādājot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares uzņēmumā, nereti organizē dažāda veida tiešsaistes seminārus sava uzņēmuma vārdā. Semināri par drošību digitālajā vidē parasti tiek organizēti vai nu citiem uzņēmumiem, vai arī ir publiski pieejami, un tajos var piedalīties jebkura persona. Pilnveidojot savas profesionālās zināšanas, apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus, Alise ir pamanījusi, ka pastāv dažādas prakses kā citi pakalpojuma sniedzēji organizē tiešsaistes seminārus, tai skaitā kāda informācija tiek prasīta semināra dalībniekiem, ja nepieciešams iepriekš reģistrēt savu dalību seminārā.

Ņemot vērā paradumu maiņu un ievērojamo tiešsaistes pasākumu lomu, katra moderna cilvēka ikdienā, Alise, ievērojot savu plašo pieredzi tiešsaistes semināru organizēšanā, ir izveidojusi skaidrojumu uzņēmējiem par personas datu aizsardzības prasību piemērošanu, lai tiktu ņemtas vērā visas likumdošanā noteiktās prasības.

Organizējot tiešsaistes semināru, ir jāsāk, atbildot uz jautājumu – Kāda ir semināra mērķauditorija?

Ņem vērā! Personas datu aizsardzības prasības piemērojamas tieši fizisku personu datu aizsardzībai. Ja tiešsaistes semināra organizācijas un norises ietvarā netiek apstrādāta informācija, kas attiecināma uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, tad uz šādu pasākumu nebūs attiecināmas personas datu aizsardzības prasības.

Semināra mērķauditorija – uzņēmuma darbinieki

Ja seminārs tiek organizēts juridisku personu pārstāvju apmācībai un tā ietvaros netiek apstrādāta tāda informācija, kas semināra apmeklējumu saistītu ar kādu konkrētu darbinieku, tad uz šādām darbībām personas datu aizsardzības prasības nebūtu attiecināmas. [1]

Kāda veida datus par pasākuma apmeklētājiem plānots apstrādāt?

Semināra plānošanas posmā nepieciešams uzrakstīt uz papīra lapas (vai digitāli) un izvērtēt, kāda veida datus par pasākuma apmeklētājiem plānots apstrādāt.

Pamatā ziņas par apmeklētāju var iegūt trīs kanālos (scenāriji):

A)  ja tiek veikta dalībnieku reģistrācija pirms semināra - vārds un uzvārds (atkarībā no mērķauditorijas un/vai uzņēmums, kuru pārstāv), elektroniskā pasta adrese. Iegūšanas veids no paša semināra dalībnieka vai tā pārstāvja (uzņēmuma);

B) dalībnieka tehniskā informācija, kas tiek apstrādāta par apmeklētāja datoru, pieslēgumu un cita informācija, kas saistīta ar apmeklējuma tehniskās puses nodrošinājumu;

C) semināra translācija un ieraksts - lektora un dalībnieka (apmeklētāja) foto un video attēls (personu audiovizuālo datu apstrāde), faktiski pieslēgušos dalībnieku vārdi un uzvārdi vai cita to norādītā informācija

Kāds ir piemērojamais likumīgais pamats datu apstrādei?

Katrā no iepriekš minētajiem datu iegūšanas scenārijiem, lai noteiktu kāds ir likumīgs pamats semināra dalībnieku datu apstrādei, ir nepieciešams ņemt vērā attiecīgās datu apstrādes īpatnības.

Piemēram, A) gadījumā, izpildot nosacījumus var piemērot gan piekrišanu, gan līguma izpildi, gan sabiedrības vai ieraksta veicēja leģitīmo interesi, savukārt B) datu apstrādes gadījumā likumīgais pamats visticamāk būs līguma izpilde, jo šādi dati var būt nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojuma darbību, bet C) gadījumā apstrāde, atkarībā no tā, vai organizators būs publiska vai privāta persona, varētu balstīties uz organizatora leģitīmajām interesēm, vai sabiedrības interešu nodrošināšanu.

Reģistrācija semināram: vārds, uzvārds, e-pasts

Semināra dalībnieka vārda, uzvārda un e-pasta adreses apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpilde, lai nodrošinātu dalībniekam iespēju piedalīties seminārā, nosūtot piekļuves informāciju (piemēram, pieslēgšanās saiti) dalībai seminārā un izsniegtu apliecinājumu par dalību. Dalība seminārā nebūs iespējama, ja dalībnieks reģistrācijas laikā nesniegs šo informāciju.

Kādi personas datu apstrādes principi ir jāievēro organizējot tiešsaistes semināru?

Katru reizi apstrādājot personas datus, organizācijai ir pienākums ievērot visus Datu regulā uzskaitītos apstrādes principus [2]. Ņemot vērā skaidrojuma raksturu, noteiktos principus piemērosim tieši ar tiešsaistes semināru organizēšanu saistītajai datu apstrādei.

Tiešsaistes semināra organizētājam jāņem vērā, ka:

  • Datu vākšana un apstrāde var notikt tikai godīga, likumīga un dalībniekam skaidra mērķa sasniegšanai

Tas nozīmē, ne vien to, ka apstrādei ir nepieciešams likumīgs pamats, bet arī, ka dalībniekam pirms tā personas datu apstrādes uzsākšanas ir jāsaņem Datu regulā noteiktā informācija, kā arī uzņēmumam jānosaka un jāinformē par kārtību dalībnieka personas datu aizsardzības tiesību īstenošanai.

  • Datus var vākt tikai konkrēta un skaidra nolūka sasniegšanai, kā arī datus vēlāk neizmanto citam, nesavietojamam nolūkam

Ja semināra dalībniekam plānots izsniegt apliecību (sertifikātu) par semināra apmeklējumu,  tad nebūs likumīgi šādam nolūkam iegūto informāciju izmantot, piemēram, komerciāla paziņojuma sūtīšanai par uzņēmuma pārdotām precēm un/vai pakalpojumiem. Tāpat nebūs likumīgi iegūt datus, ja to apstrāde nekalpo kāda mērķa sasniegšanai – nav laba prakse prasīt semināra apmeklētāju vārdu un uzvārdu, ja šāda informācija vēlāk netiek izmantota semināra organizācijā.

  • Drīkst vākt tikai tādus datus, kas tieši vajadzīgi nolūka sasniegšanai

Ja semināra apmeklētājiem plānots izsniegt apliecību par semināra apmeklējumu, vai sertifikātu, tad ir atbilstoši iegūt informāciju, kas vēlāk norādāma uz izsniegtā dokumenta. Ja nolūks ir tikai sertifikāta izsniegšana, tad nebūs atbilstoši iegūt plašāku informāciju, kā nepieciešams sertifikāta izsniegšanai, piemēram, dzīvesvietas adresi vai kājas izmēra numuru.

  • Jāapstrādā precīzi dati

Jāparedz sistēma datu labošanai un iespējami precīzāku datu apstrādei, ja reiz ir noteikts, ka konkrēta nolūka sasniegšanai noteikti dati nepieciešami. Liedzot dalībniekam labot neprecīzas ziņas par sevi, ne tikai liegsiet sev sasniegt plānoto nolūku, bet riskējat, ka šādas darbības var rezultēties pārkāpumā.

  • Datus glabā tik ilgi, cik nepieciešams nolūka sasniegšanai

Ja dati iegūti sertifikāta par apmeklējumu izsniegšanai, tad pēc sertifikāta izsniegšanas un perioda, kura laikā dalībnieks var lūgt izdarīt labojumus, noslēgšanās, tie ir dzēšami.

Ja dati iegūti un uzglabāti citiem nolūkiem, tie ir dzēšami, tiklīdz nolūka izpilde ir sasniegta.

  • Dati tiek glabāti drošā veidā, nodrošinot, ka trešās personas tiem nevar piekļūt

Gan pašam organizētājam ir dati jāizmanto tikai tādā nolūkā, kādam tie no datu subjekta iegūti, gan tam arī jāveic pasākumi, lai nodrošinātu ka datus neparedzētos nolūkos neizmantos trešās personas. Minētais ir panākams, ieviešot proporcionālus pasākumus datu fiziskai un loģiskai aizsardzībai [3].

Kā informēt semināra dalībniekus par plānoto datu apstrādi?

Datu regulā nav noteikts kā tieši iepriekš minētā informācija par plānoto datu apstrādi ir sniedzama. Vienlaikus lielāka daļa uzņēmumu izvēlas šo informāciju apkopot vienā dokumentā. Tam var būt dažādi nosaukumi, tomēr lielākoties šādu dokumentu sauc par Privātuma politiku [4].

Privātuma politika ir uzņēmuma dokuments, kurā var iepazīties ar informāciju par veikto datu apstrādi. Atbilstošas informācijas sniegšana šajā dokumentā ļauj nodrošināt Datu regulā noteiktā informēšanas pienākuma izpildi, savukārt personām, kuru personas datus plānots apstrādāt, tas ļauj ne tikai iegūt informāciju par to, kā tieši tiks apstrādāti dalībnieka personas dati, bet arī par savu tiesību īstenošanas kārtību tālākos personas datu apstrādes posmos.

Privātuma politikas izpēte - pirms personas datu sniegšanas - ļaus dalībniekam novērtēt, vai piedāvātā personas datu apstrāde konkrētajā situācijā dalībniekam ir pieņemama un vai potenciālais semināra dalībnieks vēlas nodot savus datus uzņēmumam, lai piedalītos tiešsaistes seminārā.

Konkrētajā gadījumā semināra organizētājs informāciju par personas datu apstrādi tiešsaistes semināra ietvaros var iekļaut uzņēmuma vispārējā “Privātuma politika” vai katram atsevišķam semināram (izvērtējot mērķauditoriju un to vai tiks/netiks apstrādāti fiziskas personas dati) izstrādāt atsevišķi. Lai semināra potenciālajiem dalībniekiem būtu vēl ērtāk piekļūt informācijai par plānoto datu apstrādi, reģistrācijas formā var pievienot saiti uz Privātuma politikas atrašanās vietu Jūsu tīmekļa vietnē.

Detalizēti par uzņēmuma Privātuma politiku un tās izstrādi varat iepazīties rakstā “Iepazīšanās ar Datiņu ģimeni: noderīgi padomi uzņēmējiem privātuma politikas izstrādē” .

Kas vēl jāņem vērā?

Ja, organizējot tiešsaistes semināru, uzņēmums izmanto cita pakalpojuma sniedzēja tiešsaistes platformas, kurās nodrošināt dalību seminārā (piemēram, Zoom, MsTeams u.c.), tai skaitā straumē semināru arī sociālo tīklu platformās (piemēram, LinkedIn, Facebook, YouTube u.c.), uzņēmumam ir jānoskaidro un jānosaka savs statuss atbilstoši Datu regulai. Vienlaikus ir vēlams iepazīties ar pakalpojuma sniedzēja privātuma politiku un to, kādus platformas lietotāju datus tas var apstrādāt, tādējādi nodrošinoties pret neatbilstošām un riskantām datu apstrādēm.

  • Pārzinis, kopīgie pārziņi vai apstrādātājs

Visos gadījumos, persona, kura noteiks un pieņems lēmumu – kāpēc un kā fiziskas personas (semināra dalībnieku) dati ir apstrādājami, būs pārzinis (šajā gadījumā – uzņēmums, kurš organizē tiešsaistes semināru) savukārt, ja šo lēmumu pieņem vairākas personas kopā, tie tiks uzskatīti par kopīgiem pārziņiem  .

Ņem vērā! Kopīgiem pārziņiem savā starpā ir jāvienojas un jānosaka katra konkrētā pārziņa pienākumi un jāinformē semināra dalībnieki, kuru personas dati tiks apstrādāti.

Savukārt apstrādātājs ir tā persona (organizācija vai fiziska persona), kura veic datu apstrādi uzņēmuma vārdā. Tas nozīmē, ka apstrādātājs nenosaka un nepieņem lēmumu – kāpēc un kā tiks apstrādāti personas dati.

Ņem vērā! Pārzinim un apstrādātājam ir jāvienojas un jānosaka noslēgtās vienošanās priekšmetu un apstrādes ilgums, apstrādes raksturs un nolūks, personas datu veidi un datu subjektu kategorijas, kā arī pārziņa pienākumi un tiesības.

Detalizēti par lomām datu apstrādē tiks skaidrots atsevišķā rakstā.

  • Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām

Papildus augstāk minētajam, uzņēmumam, kurš plāno izmantot kādu konkrētu tiešsaistes platformu, ir jāveic priekšdarbi un jāpārliecinās, vai semināra dalībnieku dati tiks vai netiks  nodoti uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

Datu regulā noteiktais datu aizsardzības ietvars Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs nodrošina vienādu personas datu aizsardzības pakāpi. Tas nozīmē, ka izmantojot pakalpojuma sniedzēju, kurš veic personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām, uzņēmumam ir jāievēro Datu regulas V nodaļā ietvertie nosacījumi.

Ņemot vērā ekonomikas globalizācijas tendences un nepieciešamību nodrošināt ES pilsoņu privātuma aizsardzību arī ārpus ES robežām, Datu regulā ir noteikta kārtība, kas ievērojama, veicot fizisko personu datu nodošanu valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis. Nosacījumi personas datu nosūtīšanai uz trešajām valstīm ietverti Datu regulas V nodaļā. Par labu praksi būtu uzskatāma novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšana gadījumos, kad ir paredzama personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm.

Vairāk par datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām varat meklēt ar Datu valsts inspekcijas izstrādātajā rekomendācijā “Par personas datu nodošanu uz valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis, atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR)”.

Detalizēti par nosūtīšanu uz trešajām valstīm un starptautiskām organizācijām tiks skaidrots atsevišķā rakstā.

 

Datu bāze
datini
attēls

#DVIskaidro “Kā noteikt savu lomu personas datu apstrādes procesā?”

Katru reizi, veicot uz kādu starp citām līdzīgām personām atpazīstamu dzīvu personu attiecināmas informācijas apstrādi, tas tiks darīts kādā no šīm uzskaitītajām lomām. Rodoties mērķim apstrādāt datus un tādējādi arī nepieciešamībai šo mērķi sasniegt liku
Skatīt vairāk

INFORMATĪVAS ATSAUCES:

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Datu regula). 14.apsvērums un 1.pants

[2] Datu regulas 5.pants

[2] Datu regulas III nodaļa

[3] Datu regulas 13.pants