#dviskaidro Jaunumi Ziņas
logo

Ar 2023. gada 1. janvāri spēkā stājās jaunais Pašvaldību likums, kurā paredzēta lielāka sabiedrības iesaiste, lai sekmētu efektīvu, atklātu un atbildīgu pašvaldību darbu un šā darba atbilstību administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēm.[1] Kolektīvā iesnieguma būtība ir nevis risināt sadzīviskus un no pakalpojumu sniegšanas izrietošus jautājumus, bet gan tādus jautājumus, kas saistīti ar konkrētas teritorijas attīstību un sabiedrības interesēm kopumā.

Šajā #DVIskaidro apskatīsim petīciju jeb kolektīvo iesniegumu sagatavošanas organizatoriskās prasības no pašvaldības, kas šādu dokumentu saņem, skatupunkta.

Iesniedzot petīciju, jāievēro nosacījumi, lai iesniegums atbilstu kolektīvajam iesniegumam un tas tiktu izskatīts atbilstoši speciālajam regulējumam. Gadījumā, ja netiks iegūts atbilstošs parakstu skaits, lai izpildītu speciālajā regulējumā noteiktos kritērijus, tad petīcija tiks izskatīta kā vairāku līdziesniedzēju iesniegums Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā. Savācot nepieciešamo parakstu skaitu, petīcija iesniedzama attiecīgajā pašvaldībā. Pēc petīcijas iesniegšanas par personas datu pārzini uzskatāma pašvaldība, kurā iesniegta petīcija.

Pēc kolektīvā iesnieguma (petīcijas) saņemšanas pašvaldībai jāpārliecinās, vai saņemtais kolektīvais iesniegums atbilst Pašvaldību likumā noteiktajām prasībām par kolektīvajiem iesniegumiem (petīcijām), tai skaitā, jāpārliecinās, vai ir izpildīti kritēriji attiecībā uz petīcijai nepieciešamo parakstu iegūšanu. Sākotnēji jānovērtē, vai savākts nepieciešamais parakstu skaits, vai parakstiem ir Pašvaldību likumā norādītie rekvizīti.

Pašvaldība nepieciešamības gadījumā drīkst triju darbdienu laikā personas datus nosūtīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai pārliecinātos par parakstītāju atbilstību Pašvaldību likuma prasībām [2] - pārbaudot parakstītāju pilsonību, vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, vecumu. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt arī vai personai pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums. Ja petīcija saņemta papīra formā, tad pašvaldība var pirms nosūtīšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei datus pārrakstīt elektroniskā formātā.

Atsauces:

[1] Pašvaldību likuma 51. panta pirmā daļa

[2] Pašvaldību likuma 57. panta pirmā daļa

Darba vieta
03052022
Dažādi cilvēki dažādi jautājumi
Darba vieta
Datu bāze